FB

mobile

Raporty bieżące

01/2010: Zawarcie umowy znaczącej ze spółką Strateg Capital

2010-01-11

Zarząd PBG SA  informuje, że w dniu 11 stycznia 2010 roku powziął informację o zawarciu pakietu transakcji ze Spółką Strateg Capital Sp. z o.o., w wyniku których łączna wartość umów podpisanych z w/w Spółką w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 168.079.202,98 zł. i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej.

Umową o największej wartości jednostkowej  jest umowa zawarta w dniu 19 czerwca 2009 roku o wartości netto 69.312.136,98 zł, w której  PBG SA pełni funkcję Wykonawcy. Przedmiotem umowy jest generalne wykonawstwo w ramach Inwestycji, polegającej na budowie kopalni i zakładu przeróbczego kruszywa – melafiru w Tłumaczowie wraz z systemem załadunku i transportu oraz budową bocznicy kolejowej.
W umowie ustalono następujące kary umowne:
1) Zamawiający
- zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego – w wysokości 10% wartości kosztorysowej;
- za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy w ustalonym przez Strony terminie: w wysokości 0,1% szacunkowej wartości brutto całości kontraktu;
- za nieprzekazanie Wykonawcy zabezpieczenia w ustalonym terminie: w wysokości 0,1% szacunkowej wartości brutto całości kontaktu, za każdy dzień opóźnienia.
2) Wykonawca
- zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy: w wysokości  10% zatwierdzonej wartości kosztorysowej;
- zapłaci Zamawiającemu za opóźnienie w wykonaniu prac – w wysokości 0,1% wartości kontraktu netto.
Termin zakończenia umowy ustalono na dzień 30 września 2010 rok. Strony przewidują możliwość rozszerzenia zakresu umowy.
Łączna kwota zawartych umów uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych PBG SA.
Firma Strateg Capital jest spółką powiązaną kapitałowo z PBG – PBG posiada 18,80% udziałów w Spółce.
 

Podstawa prawna:
§5 ust.1 pkt. 3  Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 lutego 2009r.

 

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 94,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.