FB

mobile

Ład korporacyjny

Reguła wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, przyjęła regułę wyboru podmiotu właściwego do badania sprawozdań finansowych w następującym brzmieniu:

1. Termin zmiany audytora:
a. Spółka wybiera podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych na rok, po przedstawieniu rekomendacji przez Komitet Audytu,
b. Spółka zastrzega sobie możliwość ewentualnego wypowiedzenia umowy w trakcie tego okresu z półrocznym terminem wypowiedzenia,
2. Zakres prac:
a. Spółka zaleca podmiotom zależnym wybór audytora badającego skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy,
3. Termin wyboru audytora:
a. Wybór audytora następuje do końca okresu podlegającego badaniu na podstawie dotychczasowej umowy.
 

< Ład korporacyjny

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.