FB

mobile

Raporty bieżące

60/2020: Odstąpienie przez Zarząd Emitenta od sporządzenia polityki wynagrodzeń

2020-09-08

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie (dalej „PBG”, „Spółka”), mając na uwadze przeprowadzone w dniu 7 września 2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG (dalej „ZWZA”), informuje o odstąpieniu przez Zarząd Spółki od przygotowania i przedstawienia Akcjonariuszom Spółki polityki wynagrodzeń Emitenta, o której mowa w rozdziale 4a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Polityka Wynagrodzeń”), przed dniem jej możliwego zatwierdzenia na ZWZA w dniu 7 września 2020 roku. Jednoczenie Zarząd Spółki podjął decyzję o odłożeniu prac nad Polityką Wynagrodzeń na okres po zakończeniu Postępowania Sanacyjnego PBG, w którym zarząd przedsiębiorstwem Spółki wykonuje Zarządca powołany przez Sąd restrukturyzacyjny, zgodnie z wcześniejszą informacją w tej sprawie, w tym raport bieżący numer  15/2020 z dnia 13 lutego 2020 roku (informujący o otwarciu Postępowania Sanacyjnego) oraz raport bieżący numer 32/2020 z dnia 12 maja 2020 roku (informujący o odebraniu zarządu własnego).

Pliki:

raport bieżący 60/2020 (.pdf - 47,20 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.