FB

mobile

Raporty bieżące

12/2019: Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

2019-04-02

Zarząd PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej listę Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5%  liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

1)    Pan Jerzy Wiśniewski wykonywał prawo z 193 229 037 głosów z 193 229 037 akcji, co stanowiło 59,65% głosów na NWZ oraz stanowi 23,61% ogólnej liczby głosów;

2)    Bank Polska Kasa Opieki S.A. wykonywał prawo z 57 236 556 głosów z 57 236 556 akcji, co stanowiło 17,67% głosów na NWZ oraz stanowi 6,99% ogólnej liczby głosów;

3)    Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. wykonywał prawo z 49 252 468 głosów z 49 252 468 akcji, co stanowiło 15,20% głosów na NWZ oraz stanowi 6,02% ogólnej liczby głosów;

4)    Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. wykonywał prawo z 24 241 560 głosów z 24 241 560 akcji, co stanowiło 7,48% głosów na NWZ oraz stanowi 2,96% ogólnej liczby głosów.

 

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 323 959 621 akcji, z których wykonywali łącznie 323 959 621 głosów, stanowiących 39,58% w ogólnej liczbie głosów.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.