FB

mobile

Raporty bieżące

11/2019: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku.

2019-04-02

Zarząd spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie przekazuje do wiadomości publicznej uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 2 kwietnia 2019 roku:

 

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Konrada Syryca na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Oddano ważnych głosów:  323 959 621  z  323 959 621 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 323 959 621  

Głosy przeciw: 0


Wstrzymano się od głosu: 0 

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki

PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 2 kwietnia 2019 roku

w sprawie połączenia PBG S.A.

ze spółką PBG oil and gas Sp. z o.o. z siedzibą w Wysogotowie

 

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie („Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) oraz art. 516 w zw. z art. 506 KSH, postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą PBG oil and gas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysogotowie (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000353767, NIP: 7811849537, REGON: 301405570, o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 stycznia 2019 roku („Plan Połączenia”).

 

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 506 § 4 KSH, wyraża zgodę na Plan Połączenia, zgodnie z którym:

1)  połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH oraz w zw. z art. 516 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem;

2)  połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

3)  wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona metodą aktywów netto na dzień 1 grudnia 2018 roku;

4)  nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu;

5)  statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia, w szczególności do zgłoszenia połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.                                                                                            

 

Oddano ważnych głosów:  323 959 621  z  323 959 621 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 39,58%)

Głosy za: 323 959 621  

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

 

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Nadzwyczajne Walne odstąpiło od głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Pliki:

raport bieżący 11/2019 (.pdf - 98,21 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.