FB

mobile

Raporty bieżące

13/2019: Informacja dotycząca dezinwestycji oraz decyzja Zarządu o wystąpieniu z wnioskiem do Obligatariuszy o zmianę harmonogramu wykupu Obligacji.

2019-04-30

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że wobec braku wpływu kwoty tytułem bezzwrotnej zaliczki w wysokości 20 mln zł, wynikającej z uzgodnionych warunków umownych przeniesienia wierzytelności (o zakończeniu negocjacji Spółka informowała raportem bieżącym 14/2018 w dniu 25 kwietnia 2018 roku), podjął decyzję o przyjęciu za wariant podstawowy wyjścia z inwestycji na Ukrainie poprzez sprzedaż mieszkań.

Tym samym Zarząd, poza kontynuowaniem działań zmierzających do sprzedaży projektu w całości lub sprzedaży wierzytelności, podejmuje działania, które umożliwią bezpośrednią sprzedaż mieszkań w ramach projektu deweloperskiego w Kijowie na Ukrainie. Przyjmując wariant ostrożnościowy, Zarząd planuje rozliczyć dezinwestycję do końca 2020 roku i uzyskać wpływ na  poziomie nie mniejszym niż 80 mln zł. Kwota ta jest pochodną pozostałej do sprzedaży powierzchni użytkowej mieszkań oraz szacowanej ceny na rynku nieruchomości w Kijowe, przy uwzględnieniu procesu szybkiej sprzedaży.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec powzięcia informacji o braku realizacji transakcji opisanej powyżej,  jak również biorąc pod uwagę opóźnienie w realizacji procesu sprzedaży nieruchomości należącej do spółki z Grupy Kapitałowej PBG DOM, podjął decyzję o wystąpieniu do Obligatariuszy, którzy objęli wyemitowane przez PBG na podstawie Układu Obligacje serii:  G, G1, G3, H, H1, H3 oraz I, I1 i I3 (Obligacje, których termin wykupu jeszcze nie nastąpił) z wnioskiem o wyrażenie zgody na zmianę terminów wykupu Obligacji.

Brak możliwości realizacji planu w zakresie w/w dezinwestycji w założonych w harmonogramie terminach, ze względu między innymi na uwarunkowania rynkowe, bezpośrednio wpływa na możliwość wywiązania się przez Spółkę ze spłaty zobowiązań wynikających z Obligacji zgodnie z wcześniej uzgodnionym harmonogramem.

Celem Spółki jest uzgodnienie akceptowalnego dla Obligatariuszy harmonogramu wykupu Obligacji, który uwzględniać będzie aktualne założenia i szacunki Zarządu Spółki w zakresie wpływów środków finansowych na ich spłatę.

Pliki:

raport bieżący 13/2019 (.pdf - 48,02 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.