FB

mobile

Wydarzenia

Stwierdzenie zawarcia układu PBG z Wierzycielami przez Sąd Upadłościowy

2015-08-25
Podczas Zgromadzenia Wierzycieli, Sędzia Komisarz ogłosił oficjalnie wynik głosowania nad układem Spółki. Głosowanie, podczas którego zdecydowana większość wierzycieli opowiedziała się za zawarciem układu, miało miejsce w dniach od 3 do 5 sierpnia br.
 
Uzasadniając ogłoszenie zawarcia Układu, Sędzia Komisarz przedstawił wyniki głosowania. Uprawnionych do głosowania było ostatecznie 356 wierzycieli, dysponujących ogólną sumą wierzytelności w kwocie 2.668.353.081,04 zł, z czego za układem opowiedziała się większość wierzycieli reprezentujących łącznie 2.524.530.857,86 zł, tj. aż 94,61% kwoty wierzytelności uprawnionych do głosowania.
 
Jest to zdecydowanie powyżej wymaganego ustawą progu 2/3 ogólnej sumy wierzytelności.
Wyniki głosowania nad układem PBG wskazują jednoznacznie na poparcie restrukturyzacji przez ogromną większość wierzycieli. Zawarcie układu potwierdza odbudowę zaufania do Spółki. Kolejnym krokiem w procesie będzie zatwierdzenie układu przez sąd upadłościowy – mówi Kinga Banaszak-Filipiak Wiceprezes Zarządu PBG SA w upadłości układowej.
 

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.