FB

mobile

Wydarzenia

PBG zawnioskowało o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz uchylenie Układu zawartego z wierzycielami w 2015 roku

2019-12-19

Spółka PBG podjęła decyzję o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o otwarcie postępowania sanacyjnego. Jednocześnie PBG złożyło również wniosek o uchylenie Układu zawartego w 2015 roku i realizowanego po jego prawomocnym zatwierdzeniu, tj. od czerwca 2016 roku. W ramach zobowiązań wynikających z Układu, poza spłatami, Spółka zrealizowała inne zobowiązania na niej ciążące, takie jak m.in: podwyższenie kapitału zakładowego skierowanego do wierzycieli finansowych, którzy w ten sposób objęli blisko 75% w akcjonariacie Spółki oraz Emisję Obligacji. W okresie trzech lat wykonywania Układu PBG spłaciło do swoich wierzycieli kwotę blisko 210 mln zł, z czego ok. 74 mln zł do wierzycieli układowych, a do Obligatariuszy ponad 136 mln zł.

Spółka nie posiada możliwości dalszej obsługi Układu na jego dotychczasowych warunkach oraz wykupienia Obligacji w kwotach i terminach zapadalności ustalonych pierwotnie z wierzycielami.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez PBG ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań Spółki, ujętego w warunkach Układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka. Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji planu dezinwestycji PBG, trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz brakiem możliwości odbudowania działalności operacyjnej.

Wniosek o uchylenie Układu ma charakter techniczny oraz ma na celu umożliwić objęcie wierzytelności wynikających z Układu zawartego w 2015 roku postępowaniem sanacyjnym.

Biorąc pod uwagę dzisiejszą, bardzo trudną sytuację finansową, w jakiej znajduje się PBG, jak również interes szeroko pojętych interesariuszy Spółki, dalsza restrukturyzacja jest konieczna – powiedział Jerzy Karney, Prezes Zarządu PBG S.A.Podjęcie przez nas decyzji o złożeniu wniosku sanacyjnego jest wynikiem zapoznania się z bieżącą sytuacją, analizy formalno-prawnej oraz poszukania najlepszego dla ogółu interesariuszy rozwiązania. – dodał.

Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku Spółki. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa). Układ określi proporcje w jakich poszczególne grupy wierzycieli Spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku. W ramach zamierzonych przez Zarząd Spółki inicjatyw restrukturyzacyjnych jest dokończenie strategii polegającej na przeniesieniu kompetencji EPC w segmencie oil&gas (w formie Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa PBG) do Grupy RAFAKO, co wymaga uzyskania stosownych zgód.

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.