FB

mobile

Wydarzenia

PBG przekazało Głównym Wierzycielom projekt umowy restrukturyzacyjnej wraz z propozycjami układowymi

2013-09-03

Zarząd PBG SA w upadłości układowej, na posiedzeniu w dniu 03 września 2013 roku, przyjął projekt umowy restrukturyzacyjnej wraz z propozycjami układowymi. Dokumenty restrukturyzacyjne zostały również pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą i przesłane do głównych Wierzycieli Spółki, w tym do banków, obligatariuszy, ubezpieczycieli, istotnych wierzycieli handlowych oraz do Głównego Akcjonariusza Spółki - pana Jerzego Wiśniewskiego.

Przygotowane dokumenty obejmują proponowane warianty restrukturyzacji prezentowane i omawiane podczas spotkań z Wierzycielami, w tym brzegowe warunki biznesowe propozycji przedstawionych w trakcie ostatniego spotkania z Wierzycielami Finansowymi.

Dokumenty te uwzględniają uwagi i oczekiwania Wierzycieli zgłaszane w toku wielomiesięcznych konsultacji.

 

Zapraszając Wierzycieli do negocjacji przyjętego przez Spółkę projektu umowy restrukturyzacyjnej wraz z propozycjami układowymi, liczymy na możliwie najszybsze finalne uzgodnienia warunków restrukturyzacji zadłużenia Spółki, co w efekcie umożliwi przegłosowanie układu i rozpoczęcie jego realizacji - powiedziała Kinga Banaszak-Filipiak, Wiceprezes Zarządu PBG. - Jesteśmy przekonani, że przygotowana propozycja jest optymalna dla wszystkich stron, a jednocześnie możliwa do realizacji przez Spółkę przy nadrzędnym uwzględnieniu interesów Wierzycieli. Stopień ich zaspokojenia jest korzystniejszy niż przy opcji likwidacyjnej.

Propozycje układowe zakładają, że Wierzyciele Spółki będą zaspokajani w 7 grupach, w zależności od kategorii interesu, który reprezentują oraz rodzaju i wielkości wierzytelności. Wierzyciele drobni (do 500 tys. PLN) otrzymają propozycję korzystniejszych warunków restrukturyzacji zobowiązań. Zostaną oni zaspokojeni w całości, w ratach. Objęte układem wierzytelności znaczących akcjonariuszy będą podlegać w całości konwersji na akcje Spółki i nie będą podlegać spłacie. Wierzytelności objęte układem w części niezaspokojonej na jeden ze sposobów wskazanych w propozycjach układowych zostaną umorzone.

 

Wierzyciele, którzy zawrą ze Spółką umowę o udzielenie nowego finansowania, na łączną kwotę 250 mln PLN, będą uprawnieni do otrzymania dodatkowych spłat wierzytelności układowych.

W propozycjach układowych zakładamy, iż nowe finansowanie może zostać udzielone Spółce, zarówno w formie linii kredytowych, gwarancyjnych lub poprzez emisję obligacji długoterminowych. Zakładamy również, że możliwe będzie wynegocjowanie i podpisanie z Wierzycielami udzielającymi nowe finansowanie, umów precyzujących warunki tego finansowania przed głosowaniem nad układem – oświadczył Paweł Mortas, Prezes Zarządu PBG.

 

Po wykonaniu układu zmianie ulegnie akcjonariat PBG. Wierzyciele układowi będą posiadać akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 75% kapitału zakładowego Spółki, Akcjonariusz Jerzy Wiśniewski będzie posiadać akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 23,5 % kapitału zakładowego Spółki, a pozostali akcjonariusze akcje zwykłe na okaziciela stanowiące około 1,5 % kapitału zakładowego Spółki.

 

Projekt umowy restrukturyzacyjnej zakłada współpracę Stron umowy, w celu przyjęcia przez Zgromadzenie Wierzycieli propozycji układowych załączonych do projektu umowy i zatwierdzenie układu przez Sąd Upadłościowy w najwcześniejszym możliwym terminie. 

Projekt umowy restrukturyzacyjnej zobowiązuje również Zarząd PBG do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu Spółki projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, które posłużą realizacji propozycji układowych. Zawiera propozycję zobowiązania Akcjonariusza - pana Jerzego Wiśniewskiego do nabycia części wierzytelności objętych Układem od Wierzycieli, którzy zechcą przystąpić do umowy restrukturyzacyjnej oraz do nierozporządzania akcjami Spółki objętymi na podstawie Układu przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie umowy. Treść przyszłych zobowiązań wymaga skonkretyzowania i potwierdzenia w toku uzgodnień.

 

W związku z powyższym, Zarząd PBG zwołał na dzień 30 września bieżącego roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w celu poddania pod głosowanie projektów uchwał, które posłużą realizacji propozycji układowych.

 

W trakcie trwającego od ponad roku postępowania układowego, PBG nieprzerwanie realizuje kluczowe inwestycje, w tym projekty istotne dla bezpieczeństwa energetycznego Polski - podziemny magazyn gazu Wierzchowice i terminal LNG w Świnoujściu. Przed terminem zakończyła budowę kopalni ropy naftowej i gazu ziemnego Lubiatów-Międzychód-Grotów. Spółki z Grupy Kapitałowej mają w planach tak ważne kontrakty jak blok energetyczny dla elektrowni Jaworzno III i rozbudowa Elektrowni Opole (RAFAKO SA), czy zabudowa dodatkowej sprężarki dla PMG Husów (PBG Oil and Gas).

 

W ocenie Zarządu, zawarcie układu umożliwi Spółce kontynuowanie jej bieżącej działalności, odbudowanie wartości oraz dalszy rozwój, co przełoży się na zaspokojenie roszczeń Wierzycieli w zakresie przewidzianym w propozycjach układowych, a także realizację istotnych interesów społecznych, zarówno w zakresie ochrony miejsc pracy, ochrony podwykonawców, zamawiających jak i lokalnych społeczności.

 

Pełne teksty projektów dostępne są na stronie internetowej Spółki pod adresem www.pbg-sa.pl, w zakładce restrukturyzacja.

 

***

 

4 czerwca 2012 roku, Zarząd PBG podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. We wniosku, przedstawiono dwa warianty propozycji układowych. 13 czerwca 2012 roku, Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto, Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Naprawczych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości PBG SA z możliwością zawarcia układu. Sąd utrzymał Zarząd własny Spółki ustanawiając Sędziego Komisarza i Nadzorcę Sądowego.

W okresie trzech miesięcy od obwieszczenia w prasie o ogłoszeniu upadłości tj. 21 września 2012 roku upłynął termin zgłaszania wierzytelności.

PBG rozpoczęło prace nad Planem Restrukturyzacji. Przeprowadzono szereg spotkań z Wierzycielami Finansowymi, Obligatariuszami i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi. Konsultowano podstawowe założenia biznesowe  umowy restrukturyzacyjnej, warunki i formy spłaty zadłużenia, wstępnie  konsultowano również warunki nowego finansowania. W trakcie procesu prowadzonego przez Sąd Upadłościowy czterokrotnie spotykała się Rada Wierzycieli.

W dniu 12 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała informację, o przekazaniu Sędziemu Komisarzowi przez Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności. Łączna kwota uznanych i umieszczonych przez Nadzorcę Sądowego na  liście wierzytelności wynosiła 2 776 254 806,77 PLN i była zgodna z szacunkami Zarządu. W dniu 4 lipca 2013 roku Sędzia ogłosił sporządzenie listy wierzytelności Spółki. Obecnie, zgodnie z Prawem upadłościowym i naprawczym, trwa proces rozpatrywania zgłoszonych sprzeciwów do listy wierzytelności oraz aktualizacja wierzytelności wykazanych na liście.

Na ostatnim spotkaniu Zarządu PBG z Wierzycielami, które odbyło się 5 lipca 2013 roku, zaprezentowane zostały warunki biznesowe restrukturyzacji zadłużenia. Przedstawiono również zaktualizowany i zweryfikowany model zawierający źródła finansowania układu.

Po zatwierdzeniu przez Sąd Upadłościowy ostatecznej listy wierzytelności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w terminie jednego miesiąca, zarządzone zostanie głosowanie nad układem.

 

Kontakt:

Jacek Balcer

Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej

+48 605 470 718

jacek.balcer@pbg-sa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.