FB

mobile

Wydarzenia

NWZA zdecydowało o przerwie w obradach

2013-09-30

 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PBG SA w upadłości układowej zarządziło przerwę w obradach do dnia 21 października 2013. O przerwę wnioskował Główny Akcjonariusz PBG, Pan Jerzy Wiśniewski, ma ona dać Wierzycielom więcej czasu na przeanalizowanie aktualnych propozycji układowych.

Główny Akcjonariusz PBG SA w upadłości układowej, od początku procesu restrukturyzacji aktywnie uczestniczy w tym procesie i dąży do jak najszybszego zawarcia porozumienia Spółki z Wierzycielami. Zdecydował jednak, że dodatkowe trzy tygodnie są potrzebne, by Wierzyciele mieli czas na uzgodnienie finalnego stanowiska i zakończenie prac związanych z przystąpieniem do podpisania umowy restrukturyzacyjnej.
 - Jesteśmy gotowi poczekać z podejmowaniem uchwał Walnego Zgromadzenia do chwili, gdy uzyskamy pewność, że wszystkie istotne kwestie dla restrukturyzacji Spółki zostaną właściwie odzwierciedlone w uchwałach – powiedziała Kinga Banaszak Filipiak, wiceprezes Zarządu PBG.
Zdaniem Zarządu Spółki, proces restrukturyzacji i prace nad układem zmierzają w dobrym kierunku a na podstawie rozmów z Wierzycielami można wnioskować o ogólnym poparciu dla zaproponowanych warunków restrukturyzacji.
Dodatkowy czas planujemy przeznaczyć na ustalenie szczegółów układu i dalsze rozmowy o umowie restrukturyzacyjnej - dodała Kinga Banaszak-Filipiak. Czekamy na pojawienie się wspólnej reprezentacji Wierzycieli, która mogłaby prowadzić negocjacje w sposób zorganizowany. Zależy nam, by nasze uzgodnienia z Wierzycielami znalazły pełne odzwierciedlenie w uchwałach podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Jednym z istotnych elementów jest teraz dla Spółki rozwiązanie kwestii nowego finansowania. W zależności od postępu rozmów i kalendarza spraw w Sądzie Upadłościowym, Spółka dopuszcza możliwość weryfikacji założenia warunkowego uzyskania finansowania przed głosowaniem nad układem i przełożenie tych rozmów po głosowaniu.


*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego.

Kontakt:
Jacek Balcer
Dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej
+48 605 470 718
jacek.balcer@pbg-sa.pl

< Lista wydarzeń

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.