[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings
Raporty

2010-02-18

Nabycie akcji Energomontaż Południe SA - zakończenie transakcji

Spółka PBG SA skutecznie nabyła prawa z 17.743.002 akcji serii E firmy Energomontaż Południe SA., które stanowią 25% w kapitale zakładowym oraz uprawniają do wykonywania 17.743.002 głosów, stanowiący 25% + 1 głos w ogólnej liczbie głosów.

2010-02-17

Zmiana terminu publikacji wyników

Zmianie uległ termin publikacji rocznego sprawozdania jednostkowego PBG SA oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2009. Raporty zostaną opublikowane w dniu 22 marca 2010 r.

Rekomendacje

2010-02-26

Analitycy Goldman Sachs rekomendują "kupuj" dla akcji PBG

Analitycy Goldman Sachs w raporcie z dnia 26 lutego 2010 r. wydali rekomendację "kupuj" dla akcji PBG i ustalili jej cenę docelową na poziomie 299 zł. W dniu wydania rekomendacji cena akcji PBG wynosiła 196.10 zł.

2010-02-25

"Akumuluj" PBG

Analitycy Beskidzkiego Domu Maklerskiego w raporcie z dnia 25 lutego 2010 r. rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla spółki PBG od zalecenia "akumuluj". Cena docelowa jednej akcji PBG została ustalona poziomie 220,8 zł.
 

2009-02-22

DI BRE o PBG

Analitycy DI BRE Banku w raporcie z dnia 22 lutego 2010 r. obniżyli rekomendację dla akcji PBG do "redukuj" z "trzymaj". Cena docelowa jednej akcji PBG została obniżona do 172.30 zł z 212.00 zł. W dniu wydania rekomendacji cena akcji PBG wynosiła 197.20 zł.

Rankingi

2009-02-12

Jerzy Wiśniewski nominowany do tytułu „Wielkopolski przedsiębiorca XX-lecia 1990-2009”

Szanse na uzyskanie tytułu przede wszystkim mają przedsiębiorcy, którzy swoją postawą i osiągnięciami kultywują tradycyjną wielkopolską gospodarność. Ponadto Ci z wielkopolskich biznesmenów, którzy wywarli wpływ na rozwój i promocję Wielkopolski oraz przyczynili się do sukcesu gospodarczego naszego regionu w ostatnim dwudziestoleciu. W gronie nominowanych do tytułu „Wielkopolski przedsiębiorca XX-lecia 1990-2009” jest Jerzy Wiśniewski.

Reports

2010-02-18

Purchase of Energomontaż Południe SA shares - transaction completed

Management Board of PBG S.A. informs that on account of the registration of Series E shares of Energomontaż Południe SA on 17 February 2010 at the National Depository for Securities under the ISIN code: PLENMPD00018, PBG SA took up the rights to 17,743,002 Series E shares of Energomontaż Południe SA. that account for 25% in the share capital and entitle to exercise 17,743,002 votes from shares, which constitutes 25% + 1 vote in the total voting power.

2010-02-17

Change in the schedule of financial reports

There has been a change in date of PBG's annual individual financial statement and consolidated annual report of the PBG Capital Group publications for FY09. Reports wiil be published on 22nd of March, 2010.

Recommendations

2010-02-26

Analysts from Goldman Sachs recommend "BUY" for PBG stocks

Analysts from Goldman Sachs in their report from 26th of February, 2010, issued recommendation "BUY" for PBG stocks and set its target price at the level of PLN 299,00. On the day of recommendation price of PBG stock was at the level of PLN 196,10.

2010-02-25

"Accumulate PBG"

Analysts from Beskidzki Dom Maklerski in their report from 25th of February, 2010, initiated coverage of PBG from "accumulate" recommendation. Target price of one stock of PBG was set at the level of PLN 220,8.

2010-02-22

DI BRE about PBG

Analysts from DI BRE Bank in their report from 22nd of February, 2010, decreased recommendation for PBG stocks to "reduce" from "hold". Target price of one stock of PBG has been lowered to PLN 172,30 from PLN 212,00. On the day of recommendation price of PBG stock was at the level of PLN 197,20.

Rankings

2009-02-12

Jerzy Wiśniewski nominated for the title "Entrpreneur of the twenty-year period 1990-2009 in Wielkpolska"

For obtaining the title above have chance especially all entrepreneurs which with one's attitude and achievements are cultivating the traditional Greater Poland economy. Moreover, the ones of Wielkopolska businessmen which exerted the impact on development and promotion of the Greater Poland and contributed to the economic success of our region in the last twenty-year period. In the circle of nominated for the title "Entrpreneur of the twenty-year period 1990-2009 in Wielkpolska" is Jerzy Wiśniewski.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendations : Rankings