[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi : CSR w Grupie PBG : Rekrutacja : Inne [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings : Other
Raporty

Kontynuacja i rozszerzenie zakresu negocjacji dotyczących finansowania Grupy PBG

Zarząd PBG S.A. informuje o podjęciu w dniu 28 maja 2012 r. dalszych rozmów Spółki z bankami finansującymi działalność Spółki oraz spółek z Grupy PBG, na temat dodatkowych źródeł finansowania Grupy PBG.

Odstąpienie od umowy podwykonawczej przez syndyka masy upadłości Dolnośląskich Surowców Skalnych

Zarząd PBG S.A. informuje o wpłynięciu do Spółki oświadczenia od Syndyka masy upadłości spółki Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej o odstąpieniu w całości od umowy z dnia 26 maja 2011 r. zawartej pomiędzy Wykonawcą tj. Konsorcjum firm: HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – lider konsorcjum, SIAC Construction Ltd, PBG S.A. i APRIVIA S.A. a Dolnośląskimi Surowcami Skalnymi S.A. jako Podwykonawcą.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG S.A. z działalności w 2011 roku, ocena sytuacji Spółki

Zarząd PBG SA przekazuje treść Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej PBG SA w 2011 roku wraz z samooceną pracy Rady Nadzorczej, zwięzłą oceną sytuacji Spółki w 2011 r. oraz Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń.

Podpisanie umowy z bankami

Zarząd PBG SA informuje o zakończeniu negocjacji i zawarciu z bankami finansującymi działalność Spółki oraz spółek z Grupy PBG umowy w sprawie czasowego i warunkowego powstrzymania się od egzekwowania zobowiązań („Umowa”) oraz o wejściu Umowy w życie w dniu 14 maja 2012 roku.

Powołanie członka Zarządu

Zarząd PBG S.A. niniejszym informuje, że w dniu 15 maja 2012 roku na wniosek Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Pana Wiesława Mariusza Różackiego i powierzenia stanowiska Wiceprezesa Zarządu.

Zawarcie umowy pożyczki z Prezesem Zarządu Spółki

W dniu 15 maja 2012 roku w imieniu spółki PBG S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej – Maciej Bednarkiewicz zawarł z Prezesem Zarządu Spółki – Jerzym Wiśniewskim, umowę pożyczki, na którą Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę podczas posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2012 roku. Zgodnie z umową pożyczki Jerzy Wiśniewski udzieli Spółce pożyczkę w kwocie 50 mln zł.

Agencja Standard & Poor’s obniża PBG długoterminowy rating z poziomu BB- do poziomu B+

Aktualizacja oceny ratingowej Standard & Poor’s (S&P) odzwierciedla bieżącą sytuację płynnościową, w jakiej znalazło się PBG (poprzedni rating to BB-). Jednocześnie analitycy S&P wskazują, że prowadzone przez PBG działania mają szanse na zakończenie z sukcesem refinansowania części zadłużenia, a także pozyskanie środków na bieżące potrzeby i poprawę płynności Grupy.

Korekta danych w formularzu ESPI przekazanych wraz ze skonsolidowanym raportem GK PBG za rok 2011

Zarząd PBG SA dokonuje niniejszym korekty raportu skonsolidowanego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2011, opublikowanego w dniu 30 kwietnia 2012 roku, w zakresie wybranych danych finansowych zamieszczonych w formularzu ESPI. Powstałe błędy są wynikiem oczywistej omyłki edytorskiej.
Kontrakty

Zawarcie umowy na budowę stadionu piłkarskiego w Białymstoku

W dniu 23 maja 2012 r. zawarta została umowa pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Białymstoku (Zamawiający), a Konsorcjum HYDROBUDOWA POLSKA S.A. – Lider oraz PBG S.A. i Obrascon Huarte Lain S.A. (Wykonawca), której przedmiotem jest dokończenie budowy „Stadionu piłkarskiego w regionie północno-wschodniej Polski wraz z zapleczem treningowym”.

Podpisanie kontraktu na turbozespół w EC Zgierz

Konsorcjum PBG S.A. – PBG Energia sp. z o.o. – Gaz & Oil Project Management sp. z o.o., w obecności Wiceprezesa PGE GiEK, Prezydenta Miasta Zgierza oraz Władz Samorządowych i Powiatowych, podpisało umowę na realizację Inwestycji pn.: „Zabudowa turbozespołu upustowo - kondensacyjnego w PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Zgierz”. Z ramienia Konsorcjum, umowę podpisał Wiceprezes Zarządu PBG S.A. Mariusz Łożyński. Inwestorem jest PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna. Wartość zlecenia opiewa na kwotę ponad 61 000 000,00 zł brutto. Termin zakończenia Inwestycji przewidziano na 31.12.2013 roku.

Zawarcie aneksu przez Spółki z Grupy Kapitałowej PBG do umowy znaczącej z Zarządem Dróg Miejskich w Poznaniu

Na mocy aneksu, z uwagi na rozszerzenie zakresu prac realizowanych przez Konsorcjum, przesunięciu uległ termin zakończenia prac w I Etapie od Mostu Dworcowego do Ronda Kaponiera - do 29 maja 2012 r.
Rankingi

Mamy najlepszego Hamptona na Świecie

Hotel Hampton by Hilton w Świnoujściu uzyskał bardzo wysoką ocenę w trakcie badania w zakresie wypełniania standardów marki Hampton by Hilton.
CSR w Grupie PBG

Srebrny listek CSR dla GK PBG

Grupa PBG z przychodami ogółem wysokości 3 847 220 tys. zł uplasowała się na 63 pozycji tegorocznej Listy 500 POLITYKI, awansując tym samym o 20 oczek w stosunku do roku 2010. W kategorii firm budowalnych Grupa zajęła 6 pozycję oraz 10 miejsce  wśród firm z województwa wielkopolskiego.
Rekrutacja

Aktualne rekrutacje

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w Grupie Kapitałowej PBG. Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o przesłanie aplikacji na adres: rekrutacja@pbg-sa.pl.
Inne

PBG uruchomiło mobilną aplikację dla relacji inwestorskich

PBG S.A.udostępniło dla swoich inwestorów aplikację na iPhone i iPad. Program jest bezpłatny, można go ściągnąć bezpośrednio ze sklepu App Store. Aplikacja dla Relacji Inwestorskich pozwala, zarówno akcjonariuszom, inwestorom, jak i mediom, otrzymywać najnowsze informacje dotyczące spółki. Mobilny kanał komunikacji jest dziś najnowocześniejszym sposobem kontaktowania się z inwestorami. Aplikacja posiada polską i angielską wersję językową.  
Reports

PBG Group continues and extends negotiations to secure financing

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on May 28th 2012 it resumed talks with the banks providing financing to the Parent and other Group companies, to secure additional sources of funding.

Termination of subcontractor agreement by the bankruptcy administrator of Dolnośląskie Surowce Skalne

The PBG Management Board hereby reports that the Company received a notice from the bankruptcy administrator of Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. w upadłości likwidacyjnej (in bankruptcy by liquidation) of termination of the subcontractor agreement dated May 26th 2011, entered into by the Contractor, i.e. the Consortium of HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (the leader), SIAC Construction Ltd, PBG S.A. and APRIVIA S.A., and Dolnośląskie Surowce Skalne S.A. as the Subcontractor.

Report of the Supervisory Board of PBG S.A. on its activities in 2011, assessment of the Company's standing

The Management Board of PBG S.A. presents the Report of the Supervisory Board of PBG S.A. on its activities in 2011, including the Supervisory Board's self-assessment of its work and brief assessment of the Company's standing in 2011, as well as the Reports on the activities of the Audit Committee and the Remuneration Committee.

PBG Group reaches agreement with financing banks

The Management Board of PBG S.A. hereby reports on the conclusion of negotiations and execution of the standstill agreement on temporary and conditional suspension of enforcement of debt covenants ("the Agreement") with banks providing financing to PBG S.A. and other Group companies, and on the Agreement becoming effective as of May 14th 2012.

Appointment of Management Board Member

The PBG Management Board hereby reports that on May 15th 2012, at the request of the President of the Management Board, the PBG Supervisory Board appointed Mr Wiesław Mariusz Różacki to the position of a Vice-President of the Management Board.

Loan agreement with President of the Management Board

On May 15th 2012, Mr Maciej Bednarkiewicz, Chairman of the PBG Supervisory Board, acting on behalf of PBG S.A., executed a loan agreement with Mr Jerzy Wiśniewski, President of the PBG Management Board, which had been approved by the Supervisory Board at its meeting on April 26th 2012. Under the agreement, Mr Jerzy Wiśniewski will provide a PLN 50m loan to PBG.

Standard & Poor's lowers its long-term corporate credit rating on PBG S.A. to "B+" from "BB-"

Standard & Poor’s (S&P) rating update reflects PBG's current liquidity situation (previous rating BB-). At the same time, S&P analysts believe that PBG is likely to succeed in refinancing a part of its debt, raise funds to finance its day-to-day operations and improve the Group's liquidity.

Correction of data in the ESPI form disclosed with the consolidated annual report of the PBG Group 2011

The Management Board of PBG S.A. corrects the consolidated annual report of the PBG Group 2011, published on April 30th 2012, with respect to the financial highlights presented in the ESPI (Electronic Information Transfer System) form. The misinformation is a result of an apparent editorial error.
Contracts

Execution of a material contract for the construction of a football stadium in Białystok

The Management Board of PBG S.A. reports that on May 23rd 2012 a contract was signed to finish construction of the project "Football stadium in North East Poland with training facilities" in Białystok. The contract was signed between Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Białymstoku (Municipal Centre for Sports and Recreation in Białystok) (the Principal) and a consortium comprising HYDROBUDOWA POLSKA S.A. (consortium leader), PBG S.A. and Obrascon Huarte Lain S.A. (the Contractor).

Contract for turbine generator set at Zgierz CHP Plant

On May 16th 2012, Wednesday, in the presence of the Vice-President of PGE GiEK, the Mayor of the Town of Zgierz and representatives of the local and county authorities, a consortium of PBG S.A., PBG Energia sp. z o.o. and Gaz & Oil Project Management sp. z o.o. signed a contract for the execution of the investment project named "Construction of an Extraction Condensing Turbine Generator Set at PGE GiEK SA, Elektrociepłownia Zgierz Branch”. On behalf of the Consortium, the contract was signed by Mariusz Łożyński, Vice-President of PBG S.A.'s Management Board. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna is the investor under the project. The contract is valued at more than PLN 61,000,000.00 (VAT inclusive). The project's completion is due on December 31st 2013.

Execution of annex to the material contract between the PBG Group and the Municipal Roads Maintenance Authority in Poznań

Due to extension of the scope of work under the annex, the deadline for completing Phase I of the work (from Most Dworcowy to Rondo Kaponiera) was postponed until May 29th 2012.
Rankings

Our Hampton is the best in the world

Hotel Hampton by Hilton in Świnoujście has been highly ranked for its compliance with the standards of the Hampton by Hilton brand.
Other

PBG has launched a mobile application to support investor relations

PBG S.A. has made an iPhone and iPad application available to its investors. It can be downloaded free of charge directly from the App Store. The Investor Relations Application will allow shareholders, investors and the media to keep up to date with the company’s news. Today, mobile channels are the most advanced tools for communicating with investors. The Application comes in the Polish and English language versions.  
[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Rankingi : CSR w Grupie PBG : Rekrutacja : Inne [EN] Go to: Reports : Contracts : Rankings : Other

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.