[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Agencja Standard & Poor’s obniża  PBG długoterminowy rating z poziomu BB- do poziomu B+

Aktualizacja oceny ratingowej Standard & Poor’s (S&P) odzwierciedla bieżącą sytuację płynnościową w jakiej znalazło się PBG (poprzedni rating to BB-). Jednocześnie analitycy S&P wskazują, że prowadzone przez PBG działania mają szanse na zakończenie z sukcesem refinansowania części zadłużenia, a także pozyskanie środków na bieżące potrzeby i poprawę płynności Grupy.

S&P zauważa, że relatywnie późna finalizacja akwizycji Rafako, która nastąpiła w listopadzie 2011 r. spowodowała, że zadłużenie Grupy wzrosło w pełnej wartości a w wynikach Grupy PBG  ujęte zostały jednak tylko 2 miesiące wyników RAFAKO.  W efekcie wskaźnik skorygowanego zadłużenia do EBITDA wyniósł 4,4x, co negatywnie wpłynęło na ocenę ratingową. S&P spodziewa się jednak, że wskaźniki te znacząco poprawią się w 2012 r. Potwierdza to wskaźnik pro forma skorygowane zadłużenie do EBITDA z uwzględnieniem pełnych wyników RAFAKO za 2011 r., który  wynosi 3,5x.

S&P w swojej analizie zwraca w głównej mierze uwagę na ryzyko związane z przypadającym na wrzesień wykupem obligacji PBG o wartości 375 mln zł, a także zależnością Spółki od zewnętrznych źródeł finansowania. Analitycy agencji spodziewają się także, że PBG nadal będzie generować ujemne przepływy pieniężne, które z kolei powodują rosnące zapotrzebowanie na kapitał obrotowy. S&P podkreśla, że to głównie projekty drogowe „konsumują” kapitał obrotowy i generują rosnące zapotrzebowanie na środki z zewnętrznych źródeł finansowania.

Agencja ocenia, że mimo ograniczonej elastyczności finansowej, PBG ma do dyspozycji różne opcje, które pozwolą rozwiązać kwestie związane z pozyskaniem finansowania na bieżącą działalność oraz spłatę wymagalnego zadłużenia.  Spółka może otrzymać nowe kredyty z banków, z którymi współpracuje, a także wygenerować gotówkę ze sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością. S&P wskazuje również na prowadzone rozmowy z  bankami w sprawie finansowania pomostowego, od których Spółka zamierza pozyskać około  200 mln zł.  Podobnie wygląda sytuacja w kontekście planowanej emisji obligacji zamiennych na akcje o wartości 1,2 mld zł, gdzie trwają rozmowy z potencjalnymi inwestorami strategicznymi i finansowymi. S&P przypomina w swojej analizie także o programie redukcji kosztów, który  ma zapewnić 10-proc. oszczędności w stosunku do pierwotnie planowanych wydatków na 2012 r.

S&P oczekuje, że zadłużenie, które wymaga spłaty (kredyty i obligacje) zostanie w części zrolowane lub refinansowane. Ze względu na krótkoterminowe ryzyko związane z refinansowaniem, analitycy zdecydowali się nadać PBG rating B+ z perspektywą negatywną (poprzednio BB- z perspektywą stabilną).

- Ocena ratingowa S&P koncentruje się głownie na bieżącej sytuacji w jakiej znajduje się Grupa PBG. Warto jednak zauważyć, że działania, które prowadzimy mające na celu pozyskanie finansowania z różnych źródeł tj. kredytu pomostowego, sprzedaży aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością czy plasowaniem emisji obligacji zamiennych na akcje, mogą radykalnie zmienić sytuację, a także i ocenę agencji na co zresztą sama wskazuje – komentuje Przemysław Szkudlarczyk, Wiceprezes Zarządu PBG.

Ocena ratingowa, zgodnie ze stosowaną przez S&P metodologią, składa się z dwóch części: oceny profilu ryzyka działalności, która określona została jako „fair” oraz oceny profilu ryzyka finansowego, która określona została jako „aggressive”. W swoim raporcie, analitycy S&P wskazali, że korzystnie na ocenę ratingową wpływa wiodąca pozycja  PBG w branży budowlanej w Polsce, która  stawia spółkę w dobrej pozycji do skorzystania z dużej ilości planowanych inwestycji infrastrukturalnych i  inwestycji w obiekty użyteczności publicznej w ciągu kilku następnych lat, a także solidne marże operacyjne i stabilna struktura kapitałów z punktu widzenia poziomu przyznanej oceny ratingowej. Analitycy S&P wskazali, że niekorzystny wpływ na ocenę ratingową  PBG ma jej ekspozycja na ryzyko związane z realizacją projektów w sektorze budowlanym, który podlega cykliczności i presji konkurencyjnej. Ponadto, negatywny wpływ na przyznaną ocenę ma niewielka skala działalności PBG, słaby profil przepływów pieniężnych oraz ograniczona dywersyfikacja, w tym przede wszystkim brak obecności na rynkach zagranicznych.

Umieszczenie ratingu na liście obserwacyjnej CreditWatch

Umieszczenie oceny ratingowej na liście obserwacyjnej odzwierciedla ocenę ryzyka związanego z refinansowaniem krótkoterminowego zadłużenia, na jakie narażone jest PBG. Decyzję w sprawie usunięcia PBG z listy obserwacyjnej analitycy S&P podejmą w okresie najbliższych trzech miesięcy. Będzie ona uzależniona od refinansowania zadłużenia z tytułu obligacji o wartości 375 mln zł z terminem wykupu we wrześniu 2012 r., renegocjacji warunków umów kredytowych oraz utrzymania dostępności linii kredytowych.

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego, infrastrukturalnego, przemysłowego, drogowego i mieszkaniowego.

 

Kontakt:
Kinga Banaszak-Filipiak
rzecznik prasowy
dyrektor ds. relacji inwestorskich
+48 691 470 491
kinga.banaszak@pbg-sa.pl

News

Standard & Poor's lowers its long-term corporate credit rating on PBG S.A. to "B+" from "BB-"

Standard & Poor’s (S&P) rating update reflects PBG's current liquidity situation (previous rating BB-). At the same time, S&P analysts believe that PBG is likely to succeed in refinancing a part of its debt, raise funds to finance its day-to-day operations and improve the Group's liquidity.

S&P states that due to relatively late consolidation of Rafako (November 2011) the PBG Group's performance reflected the full impact of Rafako's debt, but only two months of earnings and cash flows from Rafako. As a result, the ratios of adjusted debt to EBTIDA of 4.4x adversely affected the ratings. S&P expects that the ratios will improve materially in 2012. This is corroborated by the pro forma ratio of adjusted debt to EBITDA reflecting Rafako’s full-year results for 2011, estimated at 3.5x.

In the analysis, S&P focuses on the risk related to the PLN 375m domestic bond maturing in September 2012 and the Company's dependence on external liquidity sources. S&P expects that PBG will continue to generate negative free operating cash flows (FOCF), which in turn increase the Company's working capital requirement. According to S&P, this is mainly due to road construction projects that consume a lot of PBG's working capital and increase its need for external funding.

S&P believes that despite constrained financial flexibility, PBG has various options to raise financing for its on-going operations and repayment of maturing debt. The Company may contract new bilateral loans with its relationship banks and generate cash from disposal of non-core assets. S&P also notes that PBG conducts negotiations with banks to secure bridge financing of approx. PLN 200 million. The Company is also in discussions with prospective strategic and financial investors about the placement of a convertible bond of PLN 1.2 billion that it plans to issue. S&P also notes a cost savings programme targeted at about 10% of budgeted operating costs for 2012.

S&P expects that maturing debt (loans and bonds) will be in part rolled over or refinanced. Considering the short-term refinancing risk, S&P decided to assign PBG a "B+" rating with negative implications (previously "BB-" with stable outlook).

"S&P's rating mainly reflects the PBG Group's current situation. However, it should be noted that our current efforts to raise financing from various sources, i.e. bridge loan, disposal of non-core assets or placement of a convertible bond, may radically change our situation and, consequently, the S&P's rating, which S&P itself suggests," commented Przemysław Szkudlarczyk, Vice-President of the Management Board of PBG.

In line with the methodology applied by S&P, the rating consists of two parts: company's business risk profile, which was assessed as fair, and its financial risk profile, assessed as aggressive. S&P indicated that the rating is supported by PBG's leading position in Poland's construction market, which will benefit from a high level of planned investment in infrastructure projects and public facilities over the next few years, as well as solid and operating margins and sound capital structure for the rating level. S&P stated that PBG's rating is limited by the Company's exposure to project-related execution risk in the cyclical and competitive construction industry. Furthermore, the rating is constrained by PBG's small size, weak cash flow profile, and limited diversity, especially its lack of geographic presence beyond its domestic market.

CreditWatch

The CreditWatch placement reflects S&P’s view of the short-term refinancing risks that PBG is facing. S&P aims to resolve the CreditWatch over the next three months, the key to which will be PBG's refinancing of the PLN 375 million bond maturing in September 2012, renegotiation of financial covenants, and continued access to bilateral lines.

*The PBG Group provides specialist construction services in the area of gas/oil production and fuel facilities, as well as general contractor services in the power, infrastructural, industrial, road and housing construction segments.

 

Contact person:
Kinga Banaszak-Filipiak
Spokesperson
IR Director
+48 691 470 491
kinga.banaszak@pbg-sa.pl

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.