[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts
Raporty

Aneks do umowy znaczącej z dnia 20 grudnia 2011 roku

Aneksem do umowy z dnia 20 grudnia 2011 roku, w sprawie sprzedaży akcji spółki Energomontaż-Południe S.A., zawartym przez PBG S.A. i RAFAKO S.A. odstąpiono od zapisów dotyczących przysługującego PBG S.A. prawa odkupu akcji zwykłych na okaziciela Spółki Energomontażu-Południe S.A. od RAFAKO.

Zwiększenie limitu gwarancyjnego w ramach umowy o współpracy z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia

Zarząd PBG S.A. informuje o podwyższeniu limitu gwarancyjnego przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG z kwoty 120 mln zł do 200 mln zł.

Zawarcie aneksu do umowy z TUiR Warta o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego

Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „Warta” S.A. a PBG S.A. i HYDROBUDOWA POLSKA S.A. aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z dnia 17 listopada 2009 roku. Na mocy zawartego aneksu okres obowiązywania umowy wydłużony został do 16 grudnia 2012 roku.

Postanowienie Sądu o wykreśleniu zastawu rejestrowego na akcjach RAFAKO S.A. z Rejestru Zastawów

Sąd Rejonowy dla M. Stołecznego Warszawy wydał postanowienie o wykreśleniu na wniosek MULTAROS TRAIDING COMPANY LIMITED z Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego na akcjach RAFAKO S.A. Postanowienie Sądu jest nieprawomocne; wykreślenie z Rejestru Zastawów nastąpi po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu. 
Kontrakty

Kontrakt na budowę bloków energetycznych w Opolu podpisany

Wchodząca w skład Grupy Kapitałowej PBG spółka RAFAKO S.A., podpisała 15 lutego 2012 roku jako Lider Konsorcjum RAFAKO, POLIMEX-MOSTOSTAL, MOSTOSTAL WARSZAWA z PGE Elektrownia Opole S.A. umowę, której przedmiotem jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie w systemie „pod klucz” obiektu składającego się z bloku energetycznego nr 5 oraz bloku energetycznego nr 6 w PGE Elektrowni Opole wraz z wyposażeniem oraz wymaganym zapleczem. Łączna wartość kontraktu wynosi 9.397.000.000 zł netto czyli brutto 11.558.310.000 zł.  
Reports

Annex to significant agreement of December 20th 2011

PBG S.A. and RAFAKO S.A. have executed an annex to the agreement on the sale of shares in Energomontaż-Południe S.A. of December 20th 2011 whereby the provisions concerning PBG S.A.'s right to repurchase from RAFAKO ordinary bearer shares in Energomontaż-Południe S.A. have been waived.

Guarantee limit increased under the Cooperation Agreement with Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia

The Management Board of PBG S.A. reports that the guarantee limit provided to members of the PBG Group by Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. has been increased from PLN 120m to PLN 200m.

Court decision to delete the registered pledge over RAFAKO S.A. shares from the Register of Pledges

The District Court for the Capital City of Warsaw issued a decision to delete the registered pledge over RAFAKO S.A. shares from the Register of Pledges, following an application by MULTAROS TRADING COMPANY LIMITED. The Court's decision is not final; the registered pledge will be deleted once the decision becomes final.

Execution of an annex to the Agreement with TUiR Warta on the Provision of Insurance Contract Guarantees within a Specified Guarantee Limit

The Management Board of PBG S.A. reports that an annex has been executed between Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A., PBG S.A. and HYDROBUDOWA POLSKA S.A., amending the Agreement on Provision of Insurance Contract Guarantees within a Specified Guarantee Limit of November 17th 2009. Under the annex, the term of the agreement has been extended until December 16th 2012.
Contracts

Contract signed for the construction of power units in Opole

On February 15th 2012, RAFAKO S.A., member of the PBG Group, acting as the Leader of the Consortium comprising RAFAKO, POLIMEX-MOSTOSTAL and MOSTOSTAL WARSZAWA, signed a contract with PGE Elektrownia Opole S.A. for the engineering design, construction and start-up on a turn-key basis of power unit No. 5 and power unit No. 6 at PGE's Opole Power Plant, along with all the accompanying equipment and facilities. The total contract value is PLN 9,397,000,000 VAT exclusive, i.e. PLN 11,558,310,000 VAT inclusive.
[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty [EN] Go to: Reports : Contracts