[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Aktualizacja prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG na rok 2011

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 roku (dostępnego pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace/27-2011-prognoza-wynikow-finansowych-grupy-kapitalowej-pbg-na-rok-2011.html), Zarząd PBG SA podnosi prognozę wyników finansowych, które zostaną wypracowane przez Grupę Kapitałową PBG w roku 2011.

Korekta prognozy wyników finansowych dotyczy poziomu skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz poziomu skonsolidowanego zysku operacyjnego. Podniesienie prognozy wynika z uwzględnienia konsolidacji metodą pełną w drugim półroczu 2011 roku wyników finansowych: Hydrobudowy Polska SA oraz Energomontaż Południe SA.
Prognoza nie uwzględnia natomiast wpływu planowanej transakcji dotyczącej przejęcia pakietu kontrolnego w Rafako SA oraz wpływu potencjalnych kontraktów energetycznych o znaczącej wartości jednostkowej, o które Grupa PBG stara się w chwili obecnej.

Tym samym, na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, prognoza wyników finansowych Grupy Kapitałowej PBG w roku 2011 zakłada osiągnięcie:

• skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie około 3 mld zł;

• skonsolidowanego zysku z działalności operacyjnej w wysokości około 260 mln zł;

• oraz skonsolidowanego zysku netto przypadającego na podmiot dominujący w wysokości około 200 mln zł.
  

News

Updated forecast of the PBG Group’s financial performance in 2011

With reference to Current Report No. 27/2011 of April 8th 2011 (available at: http://www.pbg-sa.pl/en/investor-relations/current-reports/27-2011-forecast-of-the-pbg-group-s-financial-performance-in-2011.html), the Management Board of PBG S.A. reports that the forecast of the PBG Group's financial performance in 2011 has been revised upwards.

The financial performance forecast has been adjusted with respect to consolidated sales revenue and the level of consolidated operating profit. The upward revision of the forecast follows from the full-method consolidation of Hydrobudowa Polska S.A.'s and Energomontaż Południe S.A.'s results in the second half of 2011. On the other hand, the forecast does not account for the effect of the planned acquisition of a controlling interest in Rafako S.A. and the effect of potential power engineering contracts of significant unit value which the PBG Group is currently seeking to be awarded.

Therefore, as at the date of this Current Report, the forecast of the PBG Group's financial performance in 2011 assumes the achievement of the following targets:
•         consolidated sales revenue of approximately PLN 3bn;
•         consolidated operating profit of approximately PLN 260m;
•         and consolidated net profit attributable to owners of the Parent of approximately PLN 200m.

 

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News