[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : PBG Foundation : Contracts
Raporty

2011-09-19

Ustanowienie zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA SA - aktualizacja

Zarząd PBG SA informuje o rozszerzeniu zastawu na akcjach HYDROBUDOWA POLSKA S.A. ustanowionego na rzecz Polskiego Banku Przedsiębiorczości SA i stanowiącego zabezpieczenie udzielonego PBG SA przez Bank, na mocy Umowy z dnia 24 stycznia 2011 roku, kredytu w wysokości 38.000.000 zł. Dotąd przedmiotem zastawu było 25.446.429 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela HYDROBUDOWA POLSKA SA o wartości nominalnej 1 zł każda, stanowiących własność PBG S.A. Z dniem 30 sierpnia 2011 roku przedmiotem zastawu zostało objętych kolejne 25.000.000 akcji spółki HYDROBUDOWA POLSKA S.A.

2011-09-05

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Aneksem do umowy zawartym w dniu 27 sierpnia 2011 r. pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej PBG (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o., KWG S.A., APRIVIA S.A.) a ING Bankiem Śląskim S.A. wydłużony został do dnia 13 listopada 2011 roku termin wykorzystania przyznanej linii kredytowej. Spółki mogą korzystać z limitu kredytowego do kwoty 249.309.600 zł.

Kontrakty

2011-09-06

Konsorcjum PBG Energia-Tesgas-Gaz&Oil Project Management zbuduje elektrownię

Konsorcjum PBG Energia (Lider), Tesgas i Gaz&Oil Project Management  Sp. z  o. o. podpisało w dniu 31 sierpnia 2011 r. umowę na opracowanie projektów, budowę, wyposażenie oraz rozruch elektrowni biogazowej wraz z instalacją obróbki przefermentowanej biomasy, o łącznej mocy elektrycznej 3,195 MW ±1%, w miejscowości Szarlej, w stanie gotowym do eksploatacji (tzw. pod klucz realizowana w trybie „zaprojektuj i wybuduj”). Wartość kontraktu to 49 890 000 zł netto, a termin jego realizacji to 15 miesięcy od daty podpisania umowy.

Fundacja PBG

2011-09-24

Gramy w zielone - Grupa PBG

Drodzy czytelnicy, przed Wami kolejny numer specjalnego wydania Biuletynu Korporacyjnego „Ogniwo”. Wrześniowe wydanie specjalne poświęciliśmy Naszej „zieloności”, czyli ekologii, promowaniu zdrowego stylu życia i zachowań proekologicznych.

Znajdziecie w nim artykuły, których autorzy – pracownicy spółek z Grupy PBG zachęcają do:
- „bycia bardziej zielonym”,
-  dbania o środowisko naturalne nie tylko w miejscu pracy, ale i w domu.

Grupa PBG gra w zielone! A Ty? Grasz z nami?

Zapraszamy do lektury wrześniowego wydania.
Fundacja PBG – wydawca Biuletynu Korporacyjnego „Ogniwo”

Reports

2011-09-19

Pledge over HYDROBUDOWA POLSKA S.A. shares - update

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that the pledge over HYDROBUDOWA POLSKA S.A. shares was extended. The pledge had been established for the benefit of Polski Bank Przedsiębiorczości S.A. to secure a PLN 38,000,000 loan advanced by the Bank to PBG S.A. under Agreement of January 24th 2011, and had covered 25,446,429 book-entry-form ordinary bearer shares in HYDROBUDOWA POLSKA S.A., with a par value of PLN 1 per share, held by PBG S.A. With effect from August 30th 2011, the pledge was extended to include additional 25,000,000 HYDROBUDOWA POLSKA S.A. shares.

2011-09-05

Execution of an annex to the framework agreement with ING Bank Śląski S.A.

On August 27th 2011, an annex was executed to the credit facility agreement between certain PBG Group companies (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., PBG Technologia Sp. z o.o., HYDROBUDOWA 9 S.A., AVATIA Sp. z o.o., KWG S.A. and APRIVIA S.A.) and ING Bank Śląski S.A. whereby the availability period of the credit facility was extended until November 13th 2011. Under the facility, the companies may draw down funds up to the limit of PLN 249,309,600.

PBG Foundation

2011-09-24

We play in green - the PBG Group

Dear readers, in front of you another special edition of the Corporate Bulletin "Ogniwo". The September special edition is devoted to our "greenness", ie ecology, promoting healthy lifestyles and ecologic bahaviour.

Inside, you will find the articles in which authors - the employees of the PBG Group encourage to:
- "be more green",
- care for the environment not only in the workplace, but also at home.

The PBG Group plays in green!  And you? Do you play with us?

Welcome to the September issue.
PBG Foundation - "Ogniwo" Corporate Bulletin's publisher.
 

Contracts

2011-09-06

The PBG Energia-Tesgas-Gaz&Oil Project Management consortium to build a biogas power plant in Szarlej

On August 31st 2011, the consortium of PBG Energia (the consortium leader), Tesgas and Gaz&Oil Project Management Sp. z o. o. concluded a turn-key contract on the design, construction, provision of equipment and start-up of a biogas power plant, along with a fermented biogas treatment unit, with the total capacity of 3.195 MW ±1% in the town of Szarlej. The contract is to be performed on a design and construct basis.

The value of the contract is PLN 49,890,000 (VAT-exclusive), and it is to be performed within 15 months from the contract date.

[PL] Idź do: Raporty : Kontrakty : Fundacja PBG [EN] Go to: Reports : PBG Foundation : Contracts