[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Szanowni Państwo,
 
W związku z opublikowanym skonsolidowanym raportem rocznym Grupy Kapitałowej PBG za 2010 rok serdecznie zapraszamy na konferencję dotyczącą:
 1. Podsumowania wyników osiągniętych w ubiegłym roku;
 2. Omówienia najważniejszych wydarzeń w Grupie;
 3. Prezentacji strategii Grupy Kapitałowej PBG na najbliższe lata;
 4. Oraz publikacji prognozy na rok 2011.
 
Konferencja odbędzie się w dniu 8 kwietnia br. o godz. 12.00.
Konferencję będzie można śledzić online pod następującym adresem:
 
Podczas konferencji panowie: Jerzy Wiśniewski, Prezes Zarządu oraz Przemysław Szkudlarczyk, Wiceprezes Zarządu omówią kluczowe aspekty rozwoju współpracy z OHL w Polsce i zagranicą oraz ekspansji działalności PBG na rynku energetycznym.
 
Tymczasem, chcielibyśmy przedstawić krótki komentarz do wyników wypracowanych przez Grupę PBG w 2010 roku.
 
W ubiegłym roku przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 7% w porównaniu z rokiem 2009 i przekroczyły kwotę 2,74 mld zł. O 7% wzrósł też zysk netto podmiotu dominującego i wyniósł 224,3 mln zł. O 4% spadł natomiast zysk operacyjny, który osiągnął kwotę 272,7 mln zł. Osiągnięte wyniki pozwoliły zrealizować zapowiadaną przez Zarząd prognozę finansową na poziomie przychodów w 91,3%, na poziomie zysku operacyjnego w 90,9% oraz na poziomie zysku netto w 102%.
 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na następujące pozytywne czynniki w wynikach osiągniętych w roku 2010. Do nich przede wszystkim należą:
 1. Silny portfel zamówień w wysokości 5,2 mld PLN, z czego największy udział stanowią kontrakty w segmencie gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw (38,2%);
 2. Spadek należności z tytułu umów o usługę budowlaną o 45%, tj. o kwotę 328,3 mln zł;
 3. Dodatnie przepływy operacyjne na poziomie 433,6 mln zł oraz dodatnia zmiana środków pieniężnych w kwocie 48,5 mln zł;
 4. Poprawa wyników jednostkowych PBG na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat oraz osiągnięcie wysokich rentowności: brutto ze sprzedaży – 19,2%, operacyjnej  – 16,6% i netto – 18,2%.
 5. Udział w postępowaniach przetargowych na łączną kwotę 36,1 mld zł oraz przygotowywanie ofert do złożenia w kwocie 18,9 mld zł.
 
Wpływ na osiągnięcie niższych marż w roku 2010 miały następujące czynniki:
 1. Realizacja portfela zamówień o niższej marżowości w segmencie infrastruktury;
 2. Realizacja kontraktów drogowych przy konserwatywnych założeniach zerowej marży na projektach;
 3. Nadzwyczaj mroźna i śnieżna zima w pierwszym i czwartym kwartale, która uniemożliwiła bądź utrudniła prowadzenie prac przez ponad 3 miesiące w roku, a w przypadku gdzie nie było możliwe wstrzymanie prac (np. na kontraktach związanych z przygotowaniami do EURO2012), ich kontynuowanie wymusiło zastosowanie droższych technologii;
 4. Wyższe niż planowano korekty konsolidacyjne dotyczące wyłączenia niezrealizowanych marż na wspólnie wykonywanych przez Spółki z Grupy Kapitałowej budowach.
 
Wynik skonsolidowany osiągnięty w 2010 roku nie zawiera zdarzeń jednorazowych. W pozostałych przychodach i kosztach operacyjnych między innymi ujęte zostały następujące pozycje:
 • Aktualizacja wyceny nieruchomości w kwocie 22,8 mln zł, która dotyczy zakończonego w ubiegłym roku biurowca SKALAR i przeprowadzona została przez spółkę Górecka Projekt (spółka w 100% zależna od spółki PBG DOM, która odpowiada w Grupie PBG za działalność deweloperską) w oparciu o wycenę bazującą na zaktualizowanych danych dotyczących najmu powierzchni biurowych. Przychody te zaksięgowane zostały w ramach prowadzenia podstawowej działalności operacyjnej tej Spółki;
 • Odwrócenie odpisów aktualizacyjnych wartość należności oraz odszkodowania, które w całym roku wyniosły odpowiednio 21,5 mln zł i 5 mln zł i zaksięgowane zostały w pozostałych przychodach operacyjnych w kwocie 26,5 mln zł (blisko 14 mln zł to odwrócenie odpisu na należności na kontrakcie dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków Południe na podstawie porozumienia zawartego z zamawiającym MPWiK w Warszawie);
 • Odpisy aktualizujące wartość należności oraz odszkodowania, które w całym roku wyniosły odpowiednio 7 mln zł i 19,3 mln zł i zaksięgowane zostały w pozostałych kosztach operacyjnych w kwocie 26,3 mln zł (blisko 14 mln zł to kary ogółem na kontrakcie dotyczącym budowy oczyszczalni ścieków Południe, w tym blisko 10 mln zł naliczone zostało przez zamawiającego MPWiK w Warszawie na podstawie zawartego porozumienia).
 
Skomentować należy również znaczący wzrost długu netto, który na koniec 2010 roku wyniósł 708,5 mln zł i był o 273 mln zł wyższy od jego wartości z końca 2009 roku. Wzrost długu netto wynika przede wszystkim ze wzrostu zadłużenia z tytułu obligacji (825 mln zł na koniec 2010 roku w porównaniu z 500 mln zł na koniec 2009 roku) i wykorzystania tych środków w toku działalności inwestycyjnej. Środki uzyskane z emisji obligacji Grupa PBG przeznaczyła przede wszystkim na finansowanie projektów inwestycyjnych, w tym kopalni kruszyw oraz związanych z działalnością deweloperską. Ponadto, w 2010 roku spółki z Grupy PBG wydały ponad 120 mln zł na inwestycje kapitałowe. Największe z nich to: przejęcie 25% + 1 akcja spółki Energomontaż Południe oraz przejęcie 81,68% spółki AQUA.
 
Rok 2011 będzie rokiem przełomowym dla Grupy PBG. Realizacja zapowiadanej transakcji z OHL pozwoli na rozwinięcie współpracy z hiszpańską grupą w Polsce i zagranicą. Złożone zostały już pierwsze wspólne oferty w Polsce oraz Rumunii. Przygotowywane są też wspólne oferty na Ukrainie oraz w Rosji. Współpraca z OHL, pozwoli w szczególności na:
 1. Zwiększenie skali działalności Hydrobudowy Polska SA w Polsce oraz rozwinięcie działalności zagranicznej w oparciu o kompetencje OHL;
 2. Ograniczenie konieczności budowy konsorcjum z partnerami zagranicznymi poprzez wykorzystanie referencji Spółek z Grupy OHL, co umożliwi z kolei spółce Hydrobudowa Polska realizację całości przychodów i zysku z kontraktów pozyskiwanych przez tą spółkę w przyszłości; 
 3. Współpracę OHL z PBG we wspólnych projektach koncesyjnych, operatorskich oraz PPP w Polsce i zagranicą;
 4. Współpracę PBG z OHL w segmencie gazu ziemnego i ropy naftowej na rynkach zagranicznych w oparciu o istniejącą międzynarodową strukturę OHL;
 5. Pozyskanie przez PBG środków finansowych na inwestycje w projekty operatorskie oraz zwiększenie potencjału w rynku energetycznym.
 
Po wyłączeniu przychodów Hydrobudowy Polska oraz Aprivia w segmencie infrastruktury, PBG zamierza wypełnić portfel kontraktami z segmentu energetycznego. Aktualnie, PBG bierze udział w 6 postępowaniach przetargowych na realizację projektów energetycznych na łączną kwotę ok. 25 mld zł. Stąd w roku 2011 niezbędne będą inwestycje we wzmocnienie potencjału Grupy PBG w segmencie energetycznym.
 
Więcej szczegółów na temat strategii PBG na najbliższe lata zostanie zaprezentowanych na konferencji w dniu 8 kwietnia.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Przemysław Szkudlarczyk, Kinga Banaszak-Filipiak, Robert Białczyk

News

Ladies and Gentleman,
 
In relation to the published consolidated annual report of the PBG Group for FY2010 we kindly invite you to the conference concerning:
1.       Summary of results achieved last year;
2.       Discussion on the most important events within the Group;
3.       Presentation of the PBG Group’s strategy in the coming years; and
4.       Publication of financial forecast for FY2011.
 
The conference will be held on April 8th 2011 at 12.00.
The conference will be available to watch on-line at:
 
During the conference, Mr. Jerzy Wiśniewski, President of the Board and Mr. Przemysław Szkudlarczyk, Vice-president of the Board will discuss key aspects of development of co-operation with OHL in Poland and abroad and also expansion of PBG’s activity onto power generation construction market.
 
Meanwhile, we want to present a short comment on results achieved by the PBG Group in FY2010.
 
Last year revenues of the Group increased by 7% when compared to the 2009 and exceeded amount of PLN 2,74 bn. Net profit of the parent company also had a growth of 7% and amounted PLN 224,3 mn. Operating profit decreased by 4% and achieved PLN 272,7 mn. Achieved results enabled us to execute announced by the Board financial forecast at the level of revenues in 91,3%, at the level of operating profit in 90,9% and at the level of net profit in 102%.
 
We would like to highlight following positive factors in results attained in 2010. Most of all:
1.       Strong backlog of orders amounting PLN 5,2 bn, with the largest contribution of natural gas, crude oil and fuels segment (38,2%);
2.       Decrease in receivables under construction contracts by 45%, which is PLN 328,3 mn;
3.       Positive operating cash flow at the level of PLN 433,6 mn and positive net change in cash and cash equivalents of PLN 48,5 mn;
4.     Improvement of PBG’s separate results at every level of P&L and achievement of high margins: gross – 19,2%, operating – 16,6% and net – 18,2%;
5.       Participation in the tender procedures for total amount of PLN 36,1 bn and offers in preparation to be submitted in the amount of PLN 18,9 bn.
 
Influence on attaining lower margins in 2010 had following factors:
1.       Execution of backlog of orders with lower margins in the segment of infrastructure;
2.       Execution of road contracts with conservative assumptions of zero margin on projects;
3.       Extremely cold and snowy winter in first and fourth quarter which prevented and sometimes even made impossible execution of works for over 3 months in a year and in the case where stopping works was not possible (e.g. on contracts related to the EURO 2012). Continuing these projects enforced using more expensive technologies;
4.       Higher than expected consolidated corrections related to exclusion of not executed margins on contracts performed jointly by Companies of the Group.
 
Consolidated result in 2010 does not include one-offs. In other operating revenues and other operating costs there are included following positions:
·         Updating valuation of real estate in the amount of PLN 22,8 mn which concerns finished last year’s construction of SKALAR office center and has been done by Górecka Projekt (100% subsidiary of PBG DOM which is responsible in the PBG Group for real estate activity) based on evaluation on updated data concerning rental of office spaces. These revenues have been booked within the frames of basic operating activity of the Company;
·         Write-offs amounts and compensations which in whole year amounted PLN 21,5 mn and PLN 5 mn respectively and have been booked in other operating revenues in the amount of PLN 26,5 mn (nearly PLN 14 mn is write-offs amount on contract for construction of waste water treatment plant Południe on the basis of agreement concluded with the investor – MPWiK Warsaw);
·         Write-offs amounts and compensations which in the whole year amounted PLN 7 mn and PLN 19,3 mn respectively and have been booked in other operating costs in the amount of PLN 26,3 mn (nearly PLN 14 mn are total compensations on the contract for construction of waste water treatment plant Południe, including nearly PLN 10 mn assessed by the investor – MPWiK in Warsaw on the basis of concluded agreement).
 
Comment is also needed on a significant increase in net debt position which at the end of 2010 amounted PLN 708,5 mn and was higher than in 2009 by PLN 273 mn. Growth in net debt results from the increase of debt related to bonds (PLN 825 mn at the year-end compared to PLN 500 mn in 2009) and using these money in investment activity. Resources gained from the issue of bonds PBG Group assigned mainly for financing the investment projects, including quarry and real estate activity. Moreover, in 2010 companies from the PBG Group spent more than PLN 120 mn for equity investments. The largest are: acquisition of 25% + 1 share in Energomontaż Południe and acquiring 81,68% of AQUA company.
 
2011 will be crucial for the PBG Group. Execution of announced transaction with OHL will enable us to expand a co-operation with Spanish Group in Poland and abroad. There has been submitted first common offers in Poland and Romania. There are being prepared common offers on Ukraine and in Russia. Co-operation with OHL will allow:
1.       Increasing scale of Hydrobudowa Polska’s activity in Poland and expanding activity abroad based on OHL’s competences;
2.       Reducing necessity of creating consortiums with foreign partners through use of references of Companies of the OHL Group which additionally will give Hydrobudowa Polska an opportunity to execute all revenues and profits from contracts to be gained by that company in the future;
3.       Co-operation between PBG and OHL in common concessions projects, facility maintenance and PPP in Poland and abroad;
4.       Co-operation between PBG and OHL in the natural gas and crude oil segments on the foreign markets on the basis of international structure of OHL;
5.       Gaining by PBG financial resources for investments in facility maintenance projects and increasing a potential on the power generation construction market.
 
After excluding revenues of Hydrobudowa Polska and Aprivia in the segment of infrastructure, PBG intends to fill the backlog of orders with contracts from the power generation construction segment. Currently, PBG takes part in 6 tender procedures for the construction of energy projects for total amount of PLN 25 bn. That is why in 2011 crucial will be investments targeted at strengthening the potential of the PBG Group in the power sector.
 
More details concerning strategy of PBG for the coming years will be presented on the conference on April 8th 2011.
 
We kindly invite!
 
Przemysław Szkudlarczyk, Kinga Banaszak – Filipiak, Rober Białczyk

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News