[PL] Idź do: Raporty [EN] Go to: Reports
Raporty

2011-01-31

Terminarz raportów finansowych publikowanych w 2011 roku

W raporcie bieżącym z dnia 31.01.2011 r. Zarząd PBG S.A. poinformował o terminach publikacji raportów finansowych spółki w ciągu 2011 roku.

2011-01-31

Zawarcie aneksu do umowy o linię kredytową z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A.

W dniu 24 stycznia 2011 roku aneksem do umowy o linię kredytową na finansowanie działalności bieżącej z dnia 27 kwietnia 2007 roku, zawartej pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. oraz APRIVIA S.A. a Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. zwiększona została wysokość linii kredytowej oraz wydłużony został ostateczny termin spłaty.

2011-01-28

Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 28 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienia o wzroście zaangażowania Klientów Pioneer w akcje PBG S.A.
 

2011-01-25

Zawarcie aneksu do umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego z TUiR

Aneksem do umowy przedłużona została do 16 grudnia 2011 roku umowa o udzielenie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktach w ramach określonego limitu gwarancyjnego zawartego pomiędzy Spółkami z Grupy Kapitałowej PBG tj.: PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz HYDROBUDOWA 9 S.A. a Towarzystwem Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A.

2011-01-21

Zawiadomienia Pioneer Pekao Investment Management S.A. o wzroście zaangażowania w akcje PBG S.A.

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 20 stycznia 2011 roku otrzymał zawiadomienia o wzroście zaangażowania Pioneer Pekao Investment Management S.A. w akcje PBG S.A.
 

2011-01-18

Uchwała Zarządu PBG S.A. o zamianie części akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A


Zarząd spółki PBG S.A. informuje, że działając na wniosek akcjonariusza Spółki, podjął uchwałę o dokonaniu zamiany 500 000 akcji imiennych zwykłych serii A na akcje zwykłe na okaziciela serii A.

2011-01-14

Udzielenie przez Zarząd PBG S.A. zgody na zbycie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A

Zarząd spółki PBG S.A. informuje, że w dniu 13 stycznia 2011 udzielił na wniosek akcjonariusza Pana Jerzego Wiśniewskiego zgody na zbycie 500 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A.
 

2011-01-14

Zmiany w stanie posiadania znaczącego akcjonariusza oraz zmiana praw z akcji Spółki

Zarząd spółki PBG Spółka Akcyjna przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 14 stycznia 2011 roku, od Pana Jerzego Wiśniewskiego, znaczącego akcjonariusza Spółki o zmianie stanu posiadania akcji.

2011-01-12

Zawarcie aneksu do generalnej umowy o limit kredytowy z BZ WBK S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 30 grudnia 2010 r. przedłużony został do dnia 15 grudnia 2012 r. termin całkowitej spłaty limitu kredytowego przyznanego Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG, tj.: PBG S.A., Hydrobudowie Polska S.A., Hydrobudowie 9 S.A. przez BZ WBK S.A. Ponadto zwiększona została wysokość przyznanego limitu kredytowego.
 

Reports

2011-01-31

Release dates for the financial reports in 2011

In the current report of January 31st 2011, the Management Board of PBG S.A. presented the release dates for the Company's financial reports in 2011.
 

2011-01-31

Execution of an annex to the credit facility agreement with Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

On January 24th 2011, an annex was signed to the credit facility agreement used to provide liquidity for day-to-day operations, executed on April 27th 2007 by members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A., HYDROBUDOWA 9 S.A. and APRIVIA S.A.) and Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Under the annex, the amount of the facility has been increased and its repayment date has been extended.
 

2011-01-28

Notifications of Increase in Pioneer Pekao Investment Management S.A.'s Holding of PBG S.A. Shares

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that on January 28th 2011 it was notified of an increase in Pioneer Clients' holding of PBG S.A. shares.

2011-01-25

Execution of Annex to Agreement with TUiR Warta for Provision of Contract-Related Guarantees Within Agreed Guarantee Limit

The Management Board of PBG S.A. reports that on January 24th 2011 it was notified that on December 16th 2010 an annex was signed to the agreement for the provision of contract-related guarantees within an agreed guarantee limit, concluded between members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and HYDROBUDOWA 9 S.A.) and Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. of Warsaw, an insurance and reinsurance company.

2011-01-21

Notifications of Increase in Pioneer Pekao Investment Management SA's Holding of PBG SA Shares

The Management Board of PBG SA hereby reports that on January 20th 2011 it received the notification that the shareholdings held by the above funds in PBG SA has increased.
 

2011-01-18

Resolution of PBG S.A.'s Management Board to Convert Part of Series A Registered Shares into Series A Bearer Shares

The Management Board of PBG S.A. hereby reports that, acting upon a request of the Company's shareholder, on January 18th 2011 it adopted a resolution to convert 500,000 Series A ordinary registered shares into Series A ordinary bearer shares.

2011-01-14

Approval by the Management Board of PBG to Sell Series A Registered Preference Shares

The Management Board of PBG SA hereby reports that on January 13th 2011 it granted its approval to dispose of 500,000 Series A registered preference shares, as requested by Jerzy Wiśniewski, a shareholder.
 

2011-01-14

Change in Number of Company Shares Held by Major Shareholder and in Rights Attached to These Shares

The Management Board of PBG SA hereby publishes a notification received on January 14th 2011 from Jerzy Wiśniewski, a major shareholder, concerning change in number of company shares held.

2011-01-12

Execution of an annex to the framework credit limit agreement with BZ WBK S.A.

Under the annex signed on December 30th 2010, the repayment date of the credit facility provided to members of the PBG Group (PBG S.A., HYDROBUDOWA POLSKA S.A. and HYDROBUDOWA 9 S.A.) by BZ WBK S.A. has been extended until December 15th 2012. In addition, the credit limit granted under the facility has been raised.

[PL] Idź do: Raporty [EN] Go to: Reports