[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings
Raporty

2009-10-30

Zawiadomienie o zmianie zaangażowania w akcje spółki PBG SA

Klienci Pioneer Pekao Investment Management SA zwiększyli swoje zaangażowanie w akcje PBG SA do poziomu 5,13% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2009-10-22

Nabycie akcji

Członek rady nadzorczej PBG S.A. zakupił akcje Spółki.
 

2009-10-19

Zawarcie aneksu do umowy ramowej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Na mocy aneksu do umowy zawartego w dniu 9 października 2009 roku przedłużony został do dnia 13 sierpnia 2010 roku termin wykorzystania linii kredytowej przyznany Spółkom z Grupy Kapitałowej PBG przez ING Bank Śląski S.A. Ponadto wydłużony został termin ważności gwarancji korporacyjnej, jaką wystawiła każda ze Spółek będących stronami do kwoty 220 000 000,00 zł.
 

2009-10-02

Zawarcie aneksu do umowy z TUiR Euler Hermes S.A.

Aneksem do umowy wydłużony został do dnia 31 grudnia 2009 roku okres, w jakim TUiR Euler Hermes S.A. wydawać będzie na wniosek Spółek z Grupy Kapitałowej PBG gwarancje kontraktowe (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek, zwrotu zaliczki).

2009-10-02

Sprzedaż spółek zależnych od INFRA S.A.

Spółka z Grupy Kapitałowej PBG – INFRA S.A. sprzedała wszystkie udziały w spółkach zależnych PRIS Sp. z  o.o. i WIERTMAR Sp. z o.o. Transakcje są związane z realizacją strategii organizacji Grupy Kapitałowej PBG.

Kontrakty
Rekomendacje

2009-10-25

Trzymaj PBG

Analitycy Domu Maklerskiego IDM SA w raporcie z dnia 25 października 2009 r. pozostawili bez zmian rekomendację dla akcji PBG na poziomie "trzymaj", obniżając jednocześnie jej cenę docelową  z 242,00 zł do 225,00 zł. W dniu wydania rekomendacji za akcję PBG płacono 222,30 zł.

2009-10-05

DI BRE o PBG

Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku w raporcie miesięcznym z dnia 5 października br. podwyższyli rekomendację dla akcji PBG z „trzymaj” do „akumuluj”, pozostawiając bez zmian jej cenę docelową na poziomie 224,4 zł.

Prasa

2009-06-15

PBG - "trzymaj" akcje

Analitycy czeskiego biura maklerskiego Wood & Co. w raporcie z 14 maja podwyższyli ceną docelową dla akcji grupy PBG z 198 zł do 218 zł, utrzymując rekomendację
„trzymaj" bez zmian. Podniesiona została również rekomendacja dla walorów Hydrobudowy Polskiej z „trzymaj" do „kupuj". Cena docelowa dla akcji spółki została podwyższona z 5,68 do 6,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek za akcją PBG płacono 205,10 zł, a walor Hydrobudowy wyceniano na 5,48 zł.

(źródło: Rzeczpospolita)
 

2009-05-26

Nowa tłocznia dla Gaz-Systemu

Spółka PBG wybuduje tłocznię gazu w Goleniowie koło Szczecina na zlecenie firmy Gaz-System, która odpowiada za główne gazociągi w kraju. Inwestycja o wartości ok. 67 mln zł powinna być gotowa pod koniec 2010 r. Dzięki tłoczni w Goleniowie spółka będzie mogła dostarczyć większe ilości gazu do północno-zachodniej Polski.

(źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex mówi nie, PBG realizuje plan B

Wielkopolski potentat chce pozyskać od inwestorów 200 mln zł. Część pieniędzy przeznaczy na zakup spółek budowlanych. Nie dojdzie do kapitałowego mariażu między PBG a Polimeksem--Mostostalem. Jak poinformował w piątek Jacek Krzyżaniak, członek rady nadzorczej i rzecznik PBG, wobec braku zainteresowania takim rozwiązaniem władz i akcjonariuszy Polimeksu wielkopolska grupa szuka innego sposobu wejścia na rynek usług budowlanych dla energetyki.

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

PBG proponuje trzy warianty emisji akcji

4 czerwca akcjonariusze PBG zdecydują, w jaki sposób spółka powinna szukać pieniędzy na kolejne przejęcia. Wczoraj grupa pochwaliła się rosnącą rentownością. Zgodnie z zapowiedziami „Parkietu", akcjonariusze PBG zajmą się wkrótce podwyższeniem kapitału zakładowego spółki. W ten sposób wielkopolska grupa chce pozyskać pieniądze na kolejne przejęcia. Jak pisaliśmy, jednym z rozważanych wariantów jest emisja obligacji zamiennych na akcje. W porządku obrad na WZA, zwołane na 4 czerwca, znalazł się właśnie punkt o ofercie publicznej papierów dłużnych i warunkowej emisji nawet 4 mln akcji (obecnie kapitał PBG dzieli się na 1343 mln walorów).

(źródło: Parkiet)

2009-05-12

23 mln zł zysku PBG

Grupa PBG miała w I kw. 2009 r. 23,24 mln zł zysku netto na akcjonariuszy podmiotu dominującego (wzrost o 56,6 proc. wobec I kw. 2008 r.) przy 349,13 mln zł przychodów (wzrost o 10,23 proc. r/r). Zysk operacyjny zwiększył się z 29,96 mln zł do 34,8 mln zł r/r. Na wypracowany zysk netto wpływ miało rozliczenie odroczonego podatku dochodowego na niezrealizowane starty podatkowe w Hydrobudowie 9. Rentowność brutto ze sprzedaży wyniosła 17,3 proc. (1,5 proc. więcej niż w I kw. 2008 r.), operacyjna 10 proc. (więcej o 0,5 proc. r/r). Rentowność netto wyniosła 6,7 proc. (2-proc. wzrost). Wartość portfela zamówień grupy to 6,4 mld zł.

(źródło: Puls Biznesu)
 

2009-05-08

PBG - Kupuj akcje

Analitycy DM IDM w raporcie z 29 kwietnia obniżyli cenę, docelową dla walorów PBG z 279 zł do 2A2 zł, podtrzymując rekomendację „kupuj". DM IDM prognozuje, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 2,73 mld zł wobec 2,09 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 196 mln zł wobec 158 mln zł. W tym samym raporcie podwyższona została cena docelowa dla akcji KGHM z 38,6 zł do 55 zł, przy niezmienionej rekomendacji „trzymaj". Analitycy IDM prognozują, że w 2009 r. sprzedaż grupy wyniesie 9,89 mld zł wobec 11,3 mld zł rok wcześniej. Zysk netto wyniesie odpowiednio 1,7 mld zł wobec 2,9 mld zł. DM IDM utrzymał zalecenie „trzymaj" dla akcji TP, ale obniżył cenę docelową walorów spółki z 21,5 zł do 18,3 zł. Na zamknięciu handlu w czwartek papier PBG kosztował 209 zł, KGHM 64,2 zł, a TP 17,35 zł. (źródło: Rzeczpospolita)

2009-05-06

PBG - Plany akwizycjne

Przemysław Szkudlarczyk, wiceprezes PBG, potwierdził na antenie TVN CNBC Biznes doniesienia „Parkietu", że spółka rozważa emisję obligacji zamiennych na akcje o wartości ponad 200 mln zł. Uzyskane pieniądze miałyby zostać przeznaczone na przejęcia spółek wykonawczych i projektowych z segmentu budownictwa energetycznego. Wiceprezes wskazał też, że zarząd będzie dążył do tego, aby w najbliższych tygodniach wyjaśniło się ostatecznie, czy i jakie są szanse na ewentualne powiązanie kapitałowe grupy PBG z Polimeksem-Mostostalem. O tym pomyśle pisaliśmy w lutym jako pierwsi. (źródło: PARKIET)

2009-05-05

Hydrobudowa - Stadion Narodowy już w portfelu

Konsorcjum utworzone przez niemiecką grupę Alpine Bau oraz Hydrobudowę Polska i PBG (inwestora strategicznego Hydrobudowy) podpisało wczoraj umowę na budowę Stadionu Narodowego w Warszawie o wartości 1,25 mld zł netto. Na giełdowe spółki przypada 50 proc. prac, które mają zostać zrealizowane w ciągu dwóch lat (źródło: RZECZPOSPOLITA)
rankingi

2009-10-29

20 asów polskiego biznesu

Jerzy Wiśniewski - Prezes PBG S.A. - znalazł się w gronie osób wytypowanych do miana asa polskiego biznesu.
Wśród 20 asów wyłonionych na łamach Pulsu Biznesu z 29.10.2009 r. – „20 asów na 20 lat polskiego biznesu” - znaleźli się przedsiębiorcy, którzy wnieśli wkład w kształtowanie polskiej gospodarki w ciągu ostatnich dwóch dekad.

 

2009-10-27

Kontrakt w Świnoujściu „Bezpieczną budową 2009”

Dzięki zaangażowaniu pracowników oraz owocnej współpracy z firmami podwykonawczymi PBG S.A. zajęło I miejsce, otrzymując tytuł „Bezpiecznej Budowy 2009 r.” za realizację Kontraktu w Świnoujściu (budowa kompleksu mieszkalno-usługowo-handlowego) w konkursie organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy.
 

2009-10-23

The Best Annual Report 2008

PBG stanęło na drugim stopniu podium w konkursie na najlepszy raport roczny przedsiębiorstw za 2008 rok.
Otrzymało także wyróżnienia w dwóch kategoriach:
1) za najlepsze sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki,
2) za najlepszą wartość użytkową raportu rocznego oraz za najlepszą prezentację raportu rocznego w internecie.
Nagrodę i wyróżnienia na warszawskiej gali odebrał w imieniu PBG Rafał Wilczyński (prokurent - dyrektor ds. ekonomicznych w PBG). Uroczystości odbyły się w piątek 23.10.2009 r. w budynku warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.
 

2009-10-15

Strona internetowa PBG otrzymała miano "Złotej Strony Emitenta"

Nagroda przyznawana była w czterech kategoriach (spółki giełdowe należące do indeksów WIG20 i mWIG40, spółki należące do sWIG80, spółki notowane na GPW nie należące do wymienionych indeksów, spółki notowane na rynku alternatywnym NewConnect). Strona PBG została uznana za najlepszą stronę w kategorii witryn internetowych spółek giełdowych z WIG20 i mWIG40.
Ogłoszenie werdyktu Kapituły i wręczenie nagród nastąpiło w Zamku Królewskim w Warszawie podczas IV Kongresu SEG.
 

Reports

2009-10-30

Information concerning change of involvement in shares of PBG SA company

Clients of Pioneer Pekao Investment Management SA have increased its involvement in shares of PBG SA to the level amounting 5,13% of overall voting rights on Annual General Meeting.

2009-10-22

Purchase of shares

Member of the PBG SA Supervisory Board has purchased shares of the Company.

2009-10-19

Conclusion of an annex to the framework agreement with ING Bank Śląski S.A.

By virtue of an annex to the agreement concluded on 9th of October 2009 there has been prolonged until 13th of August 2010 period of using credit line granted to Companies from the PBG Capital Group by ING Bank Śląski S.A. Moreover, there has been prolonged period of validity of corporate guarantee which has been engrossed by each of the Companies being sides of the agreement to the value of PLN 220 000 000,00.

2009-10-02

Selling INFRA SA subsidiaries

Company from the PBG Capital Group - INFRA SA sold all shares in its subsidiaries PRIS Sp. z o.o. and WIERTMAR Sp. z o.o. Transactions are related to the implementation of the PBG Capital Group's strategy.

2009-10-02

Conclusion of an annex to the agreement with TUiR Euler Hermes SA

There has been signed an annex to the agreement with TUiR Euler Hermes SA which prolongs, till 31st of December, 2009, period of granting contract guarantees (tender, appropriate execution of contract, proper removal of defects, return of prepayment) on request from Companies from the PBG Capital Group.

Contracts
Recommendation

2009-10-25

Hold PBG

Analysts from IDM SA Brokerage House in their report from 25th of October, 2009, did not change HOLD recommendation for shares of PBG, decrasing at the same time target price from PLN 242,00 to PLN 225,00. The day when recommendation was published, PBG shares were traded at PLN 222,30.

 

2009-10-05

DI BRE about PBG

Analysts from BRE BANK Brokerage House in their monthly report from October 5th, 2009, have increased recommendation for shares of PBG from "HOLD" to "ACCUMULATE". Target price has been estimated at the same level as before on the level of PLN 224,4.

Press

2009-05-26

New compressor station for Gaz-System.

PBG will build a compressor station in Goleniowo, near Szczecin, ordered by Gaz-System company which is responsible for main gas pipes in Poland. A PLN 67 million worth investment is to be delivered by the end of 2010. Thanks to the compressor station in Goleniowo the company will be able to provide a bigger amount of gas to north-western Poland.
 
(source: Rzeczpospolita)

2009-05-23

Polimex says "no", PBG implements plan B

 

The Wielkopolska based giant wants to obtain PLN 200 m from investors. Part of the sum will be earmarked for the acquisition of construction companies.
 
The capital links of PBG and Polimeks-Mostostal will not be established. As Jacek Krzyżaniak, PBG spokesperson and Supervisory Board member, informed on Friday, as Polimeks management and shareholders showed no interest in such a solution, the Wielkopolska based group is seeking another way of entering the energy construction services market.

 

(source: Parkiet)

2009-05-12

PBG's PLN 23 m profit

PLN 23.24 m was the value of shareholders net profit, which PBG group posted in Q1 FY09 (increase of 56.6 percent against Q1 FY08), with PLN 349.13 m revenues (10.23 percent gain y-o-y). Operating profit went up from PLN 29.96 m to PLN 34.8 m y-o-y. Generated net profit was influenced by the settlement of deferred income tax on unrealized tax losses by Hydrobudowa 9. Gross sales margin stood at 17.3 percent (1.5 percent increase against Q1 FY08), operating margin was 10 percent (up by 0.5 percent y-o-y). Net margin reached 6.7 percent (a 2 percent growth). PLN 6.4 billion was the value of the group portfolio of orders. 

2009-05-12

PBG proposes three share issue options

On 4 June PBG shareholders will decide on how the company should seek resources for subsequent take-overs. Yesterday the group boasted its growing margin

In accordance with information provided by “Parkiet”, PBG shareholders will soon decide on increasing the company share capital. By doing so, the Wielkopolska based company wants to obtain money for subsequent take-overs. As we have already written, one of the options being considered is the issue of convertible bonds. The agenda of GMS scheduled on 4 June includes just the point about the public offering of debentures and contingent issue of as many as 4 million shares (at present PBG capital is split into 1,343 million shares).

(source: Parkiet)

2009-05-08

"Buy" recommendation

In their 29 April report DM IDM analysts downgraded a target price for PBG shares from PLN 279 to PLN 242, maintaining the “buy” recommendation. DM IDM forecasts that in 2009 the group sales will come at PLN 2.73 billion compared to PLN 2.09 billion in the previous year. Net profit will total PLN 196 m against PLN 158 m earlier. In the same report the target price for KGHM shares was upgraded from PLN 38.6 to PLN 55, maintaining the “hold” recommendation. IDM analysts predict that the 2009 group sales will reach PLN 9.89 billion compared to PLN 11.3 billion in the previous year. Net profit will stand at PLN 1.7 billion against PLN 2.9 billion earlier. DM IDM upheld the “hold” recommendation for TP shares, lowering the target price of company shares from PLN 21.5 to PLN 18.3. On Thursday closing a PBG share was worth PLN 209, KGHM – PLN 64.2, and TP was valued PLN 17.35.
 

2009-05-06

PBG - acquisition plans

Przemysław Szkudlarczyk, PBG’s Vice-President, confirmed in "TVN CNBC Biznes" channel information published in "Parkiet” that the company is considering the issue of convertible bonds converted into shares worth over PLN 200 m. The money obtained would be earmarked for take-overs of construction and designing companies from the energy construction sector. The vice-president also pointed out that the Board will take steps to finally clarify whether there is a chance to establish capital links between PBG group and Polimeks-Mostostal. In February we were the first to write about this idea.
 
(source: Parkiet)

 

2009-05-05

Hydrobudowa - The National Stadium already in the portfolio

Yesterday a consortium established by German Alpine Bau group and Hydrobudowa Polska and PBG (Hydrobudowa’s strategic investor) signed a contract for the construction of the National Stadium in Warsaw totalling net PLN 1.25 bn. The stock listed companies will perform 50 percent of contracted works, which are set to be delivered within two years.

(source: Parkiet)

rankings

2009-10-29

20 aces of Polish business

Jerzy Wiśniewski - President of PBG SA - is among group of people selected for the title of Polish ace of business.
Among 20 aces selected by Puls Biznesu newspaper from 29th of October, 2009 - "20 aces for 20 years of Polish business" - there are entrepreneurs who contributed to shape Polish economy in the recent two decades.
 

2009-10-27

Contract in Swinoujscie "Safe building site 2009"

Thanks to the engagement of employees and fruitful cooperation with subcontractors, PBG SA has been awarded first place and given a title of "Safe Building Site 2009" for execution of the contract in Swinoujscie (construction of residential-service-commercial complex) in the competition organized by National Labour Inspection.

2009-10-23

The Best Annual Report 2008

PBG has been awarded second place prize in the contest for the best annual report of enterprises for year 2008.
It has been also awarded a prize in two categories:
1) for the best report of the Board of Directors on the company's operations;
2) for the best use value of the annual report and for the best presentation of the annual report on the Internet.
Prizes, on behalf of PBG, were collected at the gala in Warsaw by Mr Rafał Wilczyński (proxy - economic director in PBG). Gala was held on Friday 23rd of October, 2009, in the building of Warsaw Stock Exchange.

2009-10-15

PBG awarded the Issuer Golden Website Award

PBG’s website has been awarded the title of the Issuer Golden Website.
The award was given  in four categories (to companies from WIG20 and mWIG40 indexes, to companies from sWIG80 index, to companies listed on the WSE outside the indexes, and, finally, to companies listed on the New Connect alternative market). PBG's website was considered the best among the websites of the companies from WIG20 and mWIG40 indexes.
The decision of the Chapter was announced and the award was presented at the Royal Castle in Warsaw during the 4th Congress of the Polish Association of Stock Exchange Issuers.
 

[PL] Idź do: Raporty : Rekomendacje : Rankingi [EN] Go to: Reports : Recommendation : Rankings