[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News
Aktualności

Nowy skład Zarządu PBG i RAFAKO oraz spodziewane zmiany w Radach Nadzorczych

·        Pan Paweł Mortas został powołany na prezesa zarządu PBG i prezesa zarządu RAFAKO. Zmiana na stanowisku prezesa zarządu w obu spółkach wynika z przyjętej w czerwcu strategii "unii personalnej" pomiędzy PBG i RAFAKO

·        Ponadto, skład Zarządu PBG został uzupełniony o panią Kingę Banaszak-Filipiak, a do zarządu RAFAKO powołano pana Macieja Kaczorowskiego

·        Celem powołania nowych zespołów jest zapewnienie bezpiecznego i terminowego zrealizowania kontraktów strategicznych, zawiązywanie sojuszy strategicznych z partnerami branżowymi, pomyślne zakończenie toczących się sporów oraz budowanie wartości spółek poprzez wykorzystanie efektu synergii. Najważniejszym zadaniem Zarządu PBG jest współpraca z instytucjami finansowymi i zawarcie układu z wierzycielami na optymalnych warunkach

·        W obu spółkach planowane jest zwołanie Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, które mają obradować m.in. nad zmianami w składach Rad Nadzorczych

·        Kandydatem Głównego Akcjonariusza PBG do Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO jest pan Agenor Gawrzyał, któremu planuje się powierzenie funkcji Przewodniczącego w obu Spółkach

 

Rada Nadzorcza PBG SA w upadłości układowej, w dniu wczorajszym, powołała na prezesa zarządu pana Pawła Mortasa. Pan Mortas został powołany także jednogłośne na prezesa zarządu RAFAKO przez obradującą dzisiaj Radę Nadzorczą spółki zależnej PBG. Zmiana na stanowisku prezesa zarządu w obu spółkach jest kontynuacją przyjętej przez Radę Nadzorczą strategii "unii personalnej" i zacieśnienia współpracy pomiędzy spółkami.

Zadaniem nowych władz PBG jest wykorzystanie synergii spółek z Grupy PBG do pozyskiwania i realizacji nowych kontraktów oraz współpraca z wierzycielami w dążeniu do zawarcia układu.

„Jestem przekonany, że umiejętności, zaangażowanie i doświadczenie pana Pawła Mortasa pozytywnie wpłyną na jakość współpracy z instytucjami finansowymi i zabezpieczenie wierzycieli w postępowaniu układowym. Jego zadaniem jest również wykorzystanie efektu synergii spółek z Grupy PBG do zapewnienia realizacji kontraktów strategicznych oraz ich dalszego rozwoju, zawiązanie sojuszy strategicznych z partnerami branżowymi, a także pomyślne zakończenie toczących się sporów. Pan Mortas udowodnił, że jest menedżerem, który świetnie sprawdza się w wymagającym i pełnym wyzwań otoczeniu. Posiada on doświadczenie w bardzo ważnej dla nas branży energetycznej i doskonale zna PBG i spółki z Grupy” – powiedział Jerzy Wiśniewski, główny akcjonariusz PBG.

Pan Paweł Mortas w latach 2006-2009 był członkiem Rady Nadzorczej a następnie prezesem ENEA SA, która pod jego kierownictwem jako jedyna spółka w IV kwartale 2008 r. z sukcesem zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009–2010 pan Mortas był doradcą zarządu ALSTOM SA. Od 2010 r. pełnił funkcje dyrektorskie w PBG SA. Pan Paweł Mortas zasiadał w zarządach m.in. TBS – Bemowo Sp. z o.o., Kaskada Sp. z o.o., BDM Grupa Inwestycyjna S.A. Był także członkiem Rad Nadzorczych Elektrowni „Kozienice” S.A. oraz Centralwings Sp. z o.o. Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania, aktualnie studiuje Executive MBA oraz Executive DBA na INE PAN.

Do Zarządu PBG powołana została także pani Kinga Banaszak-Filipiak, związana ze spółką PBG od 7 lat. Do jej kompetencji należeć będzie zarządzanie obszarem ekonomii i finansów oraz utrzymywanie bieżącej komunikacji z inwestorami i instytucjami finansowymi.

„Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji PBG, konieczne jest zaangażowanie wszystkich kluczowych osób w dążeniu do zawarcia układu z wierzycielami oraz zawieranie sojuszy finansowych i branżowych, w tym poszukiwanie potencjalnych inwestorów dla ochrony wartości aktywów znajdujących się w Grupie PBG. Wierzę, że pani Banaszak-Filipiak sprawdzi się w realizacji tych zadań” – mówi Jerzy Wiśniewski.

Pani Kinga Banaszak-Filipiak pełniła ostatnio funkcję dyrektora ds. relacji inwestorskich i rzecznika prasowego. Wcześniej zajmowała stanowisko m.in. dyrektora ds. analiz i kierownika ds. relacji inwestorskich. Pani Kinga Banaszak-Filipiak uczestniczyła w najważniejszych projektach związanych z pozyskaniem kapitału w spółkach z Grupy PBG. Pani Banaszak-Filipiak zasiadała także w Radzie Nadzorczej TESGAS SA. Absolwenta kilku studiów podyplomowych, w tym Executive MBA.

W dniach 28-29 października pan Wiesław Różacki, który dotychczas kierował pracami Zarządów PBG i RAFAKO, został odwołany ze swoich funkcji. Z Zarządu RAFAKO odwołani zostali także pani Bożena Kawałko oraz pan Dariusz Karwacki. Rada Nadzorcza wyraziła podziękowanie za dotychczasowy wkład tych osób w działalność na rzecz RAFAKO.

Jednocześnie, skład Zarządu RAFAKO został uzupełniony o pana Macieja Kaczorowskiego. Pan Kaczorowski posiada 35-cio letnie doświadczenie w branży energetycznej i w ramach Zarządu powierzony mu zostanie obszar realizacji kontraktów strategicznych.

Pan Maciej Kaczorowski jest związany ze spółką RAFAKO od 1978 roku, ostatnio pełnił funkcję dyrektora ds. rozwoju. Wcześniej zajmował stanowisko m.in. wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. technicznych i dyrektora ds. technologii nadkrytycznych. Pan Kaczorowski pełnił funkcję członka zarządu, dyrektora ds. technicznych i marketingu w Energo – Inwest Sp. z o.o., członka zarządu w Mitsui Babcock Polska (Doosan Babcock Polska) oraz funkcję prezesa zarządu w RAFAKO ENGINEERING Sp. z o.o.. Pan Maciej Kaczorowski był również członkiem Rad Nadzorczych RAFAKO Sp. z o.o, Energomontaż Południe SA, Engorem Sp. z o.o., Nower Sp. z o.o. oraz FPM SA. Absolwent kilku studiów podyplomowych, w tym studiów menedżerskich.                                       

W dniu dzisiejszym, tj. 29 października 2012 roku, wpłynęła do spółki PBG rezygnacja Pana Wiesława Mariusza Różackiego ze stanowiska prezesa zarządu, która to rezygnacja jest bezskuteczna, z uwagi na podjętą przez Radę Nadzorczą PBG w dniu wczorajszym uchwałę odwołującą z dniem 28 października 2012 roku Pana Wiesława Mariusza Różackiego ze składu zarządu.

Pan Wiśniewski zapowiedział też, że na planowanych Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy PBG i RAFAKO podda pod głosowanie na Członka  Rad Nadzorczych kandydaturę pana Agenora Gawrzyała . Pan Wiśniewski planuje też zwrócić się do Członków Rad Nadzorczych z propozycją powierzenia Panu Gawrzyałowi funkcji Przewodniczącego, którą dzisiaj sam zajmuje. Główny Akcjonariusz PBG zamierza pozostać członkiem Rad Nadzorczych tych spółek.

„Ze względu na wyzwania stojące przed PBG szukałem osoby, której doświadczenie w instytucjach finansowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw i zarządzaniu zmianą najlepiej przysłuży się przyszłości spółek z Grupy. Dlatego cieszę się, że ceniony ekspert, pan Gawrzyał zgodził się podjąć tej misji. Jego umiejętności są kluczowe wobec konieczności odpowiedniego nadzoru nad współpracą z instytucjami finansowymi oraz zmianami, które są konieczne do przeprowadzenia w Grupie PBG” – powiedział główny akcjonariusz PBG. „Dzisiaj PBG potrzebuje kompetencji takich ludzi, jak pan Agenor Gawrzyał, dlatego sam postanowiłem zrezygnować z funkcji przewodniczącego Rad Nadzorczych PBG i RAFAKO, zamierzam natomiast pozostać członkiem tych Rad i wspierać spółki w ich działalności strategicznej. Priorytetem jest dla mnie doprowadzenie do zawarcia układu i do realizacji tego celu wykorzystamy cały potencjał. W dłuższym terminie, oczekuję  przywrócenia  PBG pozycji  rynkowej, jaką zajmowało jeszcze dwa lata temu i rozwoju spółek z Grupy” – dodał Jerzy Wiśniewski.

Pan dr Agenor Gawrzyał ma wieloletnie doświadczenie na rynku finansowym oraz w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Pełnił m.in. funkcję prezesa zarządu firm z grupy Warta TUiR: Warta SA  i TUNŻ Warta Vita SA, funkcję prezesa Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Korona SA. Pan Gawrzyał był wiceprezesem zarządu WBK SA odpowiedzialnym m.in. za restrukturyzację portfela kredytów oraz obsługę emisji akcji w czasie prywatyzacji banku. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym m.in. Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP, Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, BCC, Polskiego Klubu Biznesu. Absolwent kilku studiów podyplomowych, w tym zagranicznych.

*Grupa PBG świadczy specjalistyczne usługi budowlane w zakresie instalacji do wydobycia gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw oraz generalne wykonawstwo inwestycji z zakresu budownictwa energetycznego. Spółki z Grupy PBG odpowiadają za realizację inwestycji istotnych dla Polski zapewniających bezpieczeństwo energetyczne kraju.

 

Kontakt:

Biuro Prasowe, Dział Relacji Inwestorskich

Michał Maćkowiak, Magdalena Wiśniewska-Karwańska

michal.mackowiak@pbg-sa.pl; magdalena.wisniewska@pbg-sa.pl

+48 61 66 46 431

News

New composition of the PBG and RAFAKO Management Boards and expected changes in the Supervisory Boards

 

·        Mr Paweł Mortas was appointed President of the PBG and RAFAKO Management Boards. The change at the helm of both companies  follows from a strategy adopted in June, which provides for interlocking directorate at PBG and RAFAKO.

·        Furthermore, Ms Kinga Banaszak-Filipiak was appointed to the PBG Management Board, while Mr Maciej Kaczorowski joined the RAFAKO Management Board.

·         The objective behind the appointment of the new management teams is to ensure safe and timely execution of strategic contracts, establish strategic alliances with industry partners, secure successful resolution of pending disputes, and grow the company value through synergies. The major task ahead of the PBG Management Board is to cooperate with financial institutions and work out an arrangement with the creditors on best terms possible.

·        Extraordinary General Meetings are to be convened at both companies to address a number of issues, including changes in the composition of the Supervisory Boards.

·        PBG's Main Shareholder put forward Mr Agenor Gawrzyał as the candidate for the position of Chairman of the PGB and RAFAKO Supervisory Boards.

 

Yesterday, the Supervisory Board of PBG S.A. (operating under company voluntary arrangement) appointed Mr Paweł Mortas as President of the Management Board. Mr Mortas was also unanimously appointed as President of the RAFAKO Management Board at a meeting of the PBG subsidiary's Supervisory Board held today. The appointment of the new President of the Management Boards at the two companies follows from the Supervisory Board's strategy of interlocking directorate and closer cooperation between the companies.

It will be the task of the new PBG's management to leverage synergies across the Group in order to secure and perform new contracts and cooperate with creditors in an attempt to work out an arrangement.

“I am confident that Mr Mortas' expertise, dedication and experience will facilitate the cooperation with financial institutions and securing of the creditors' claims in arrangement proceedings. Also, his task will be to exploit synergies between the Group companies to ensure completion of strategic contracts and their further development, forge business alliances with industry partners and lead us to a successful resolution of the pending disputes. Mr Mortas has proved himself to be a manager who is well suited to facing these tough and challenging conditions. In addition to experience in the energy sector, which is of crucial importance to PBG, he has excellent knowledge of the operations of PBG and the Group companies,”said Jerzy Wiśniewski, the main shareholder of PBG.

In 2006–2009, Mr Paweł Mortas served as a Supervisory Board member and then as President of ENEA S.A., which under his management proved to be the only successfully floated company on the WSE in Q4 2008. In 2009–2010, Mr Mortas was an advisor to the ALSTOM Management Board. Since 2010, he has held directorship positions at PBG S.A. Mr Mortas sat on the Management Boards of such companies as TBS – Bemowo Sp. z o.o., Kaskada Sp. z o.o. or BDM Grupa Inwestycyjna S.A. He also served as member of the Supervisory Boards of Kozienice S.A. and Centralwings Sp. z o.o. Having completed numerous management training courses, Mr Mortas is currently pursuing Executive MBA and Executive DBA studies at the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences.

Furthermore, the PBG Management Board was joined by Ms Kinga Banaszak-Filipiak, who has been with the Company for seven years now. Ms Banaszak-Filipiak will be responsible for financial management and ongoing communication with investors and financial institutions.

“We are well aware that given the current situation of PBG it is crucial to involve all key persons in the efforts to work out an arrangement with the creditors as well as to forge financial and industry alliances, which will include looking for potential investors to safeguard the value of the Group's assets. I believe that Ms Banaszak-Filipiak will prove equal to the task,” said Jerzy Wiśniewski.

To date, Ms Banaszak-Filipiak has served as IR Director and Press Officer. Previously, she held the position of Analysis Director and Head of Investor Relations. Ms Banaszak-Filipiak has taken part in the most important capital raising projects for PBG Group companies. Also, she sat on the Supervisory Board of TESGAS. Ms Banaszak-Filipiak has completed several postgraduate courses, including an Executive MBA programme.

On October 28th–29th 2012, Mr Wiesław Różacki, who had headed the PBG and RAFAKO Management Boards, was removed from office at both companies. Ms Bożena Kawałko and Mr Dariusz Karwacki were also removed from their positions on the RAFAKO Management Board. The Supervisory Board thanked them for their contribution to RAFAKO.

At the same time, Mr Maciej Kaczorowski joined the RAFAKO Management Board. Mr Kaczorowski has 35 years of experience in the power industry. As member of the Management Board he has been entrusted with implementation of strategic contracts.

Maciej Kaczorowski has been employed at RAFAKO since 1978, most recently in the position of Development Director.  Prior to that, he served as Vice-President of the Management Board, Technical Director and Supercritical Technology Director. Mr Kaczorowski was a member of the Management Board and Technical and Marketing Director at Energo-Inwest Sp. z o.o., member of the Management Board at Mitsui Babcock Polska (Doosan Babcock Polska), and President of the Management Board at RAFAKO ENGINEERING Sp. z o.o. Maciej Kaczorowski also held positions on the Supervisory Boards of RAFAKO Sp. z o.o, Energomontaż Południe S.A., Engorem Sp. z o.o., Nower Sp. z o.o., and FPM S.A. He has completed several postgraduate courses, including a management programme.

Today, i.e. on October 29th 2012, PBG received the resignation of Mr Wiesław Mariusz Różacki from his position of President of the Management Board, which is ineffective in light of the resolution adopted on October 28th 2012 by the PBG Supervisory Board to remove Mr Wiesław Mariusz Różacki from the Management Board as of October 28th 2012.

Mr Wiśniewski announced that he would put to vote the candidacy of Agenor Gawrzyał as member of the PBG and RAFAKO Supervisory Boards at the companies’ planned Extraordinary General Meetings. Mr Wiśniewski also plans to submit a proposal to the members of the Supervisory Boards to appoint Agenor Gawrzyał Chairman of the Supervisory Boards – the position currently held by Mr Wiśniewski himself. The Main Shareholder of PBG intends to remain a member of the companies’ Supervisory Boards.

“Given the challenges faced by PBG, I was looking for a person whose experience in financial institutions, corporate restructuring and change management would best contribute to the Group companies’ future. Therefore, I am glad that Mr Gawrzyał, a recognised expert, agreed to undertake this mission. He offers strategic skills necessary to properly supervise the relationship with financial institutions and the changes which have to be introduced at the PBG Group,”said PBG’s main shareholder.  “Today PBG needs the qualifications of such persons as Mr Agenor Gawrzyał. This is why I decided to resign from the position of Chairman of the PBG and RAFAKO Supervisory Boards, while intending to remain a member of the Supervisory Boards and support the companies’ strategic operations.My priority is to enter into an arrangement with the creditors and we will use all the potential we have to achieve this objective. In the long-term perspective, I expect that PBG will regain its market position, which it held as recently as two years ago, and that the Group companies will return to the growth path,” added Jerzy Wiśniewski.

Dr Agenor Gawrzyał has many years of experience in the financial market and corporate restructuring. He held a number of positions, including President of the Management Board at the Warta TUiR Group companies: Warta S.A. and TUNŻ Warta Vita S.A. (insurance), and President of Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Korona S.A. (investment fund company). Mr Gawrzyał served as Vice-President of the Management Board of WBK S.A. (bank), where his responsibilities included loan portfolio restructuring and share issue management during the privatisation process. He has received a number of prestigious awards, including the Business Award of the President of the Republic of Poland and awards granted by the President of the WSE Management Board, BCC, and the Polish Business Club. He has completed several postgraduate courses, including foreign programmes.

*The PBG Group provides specialist construction services in the area of gas/oil production and fuel facilities, as well as general contractor services in the power construction segment. The PBG Group companies are responsible for implementation of projects which are significant to Poland's energy security.

 

Contact person:

Press Office, IR Department

Michał Maćkowiak, Magdalena Wiśniewska-Karwańska

michal.mackowiak@pbg-sa.pl; magdalena.wisniewska@pbg-sa.pl

+48 61 66 46 431

[PL] Idź do: Aktualności [EN] Go to: News

Mamy nadzieję, że informacje, które do Państwa wysyłamy są ciekawe i wartościowe. Gdyby jednak nie chcieli już Państwo takich listów otrzymywać, lub jeśli list ten dotarł do Państwa przez pomyłkę, prosimy o kliknięcie w link do wypisania.