FB

mobile

Raporty bieżące

7/2016: Zawarcie umów ograniczonej zbywalności akcji RAFAKO.

2016-05-11

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej "Spółka", "PBG") informuje, że w dniu 11 maja 2016 roku, otrzymał potwierdzenie podpisania datowanych na dzień 20 kwietnia 2016 roku Umów Ograniczenia Zbywalności Akcji RAFAKO, zawartych pomiędzy:

- Bank Zachodni WBK S.A. jako prowadzący rachunki dla papierów wartościowych należących i do Spółki oraz do spółki zależnej – Multaros Trading Company Limited (dalej „Multaros”);

- Bank Polska Kasa Opieki S.A. występujący na mocy zawartej w dniu 31 sierpnia 2015 roku dokumentacji restrukturyzacyjnej w roli Agenta Zabezpieczenia Obligacji;

oraz

- odpowiednio: Spółkę oraz Multaros – w zakresie należących do nich akcji RAFAKO.

 

Umowy Ograniczenia Zbywalności Akcji RAFAKO są realizacją zobowiązań Spółki, o których PBG informowała w raporcie bieżącym 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku (rozdział I. pkt 1) ppkt. b lit. v) i są związane z zastawami rejestrowymi ustanowionymi na akcjach RAFAKO należących do Spółki oraz Multaros, o których spółka informowała w raporcie, o którym mowa powyżej (rozdział III. pkt 1) lit. b.). Na mocy Umów Ograniczenia Zbywalności, zarówno PBG jak i Multaros udzieliły nieodwołalnego, na czas trwania Umowy, Pełnomocnictwa Agentowi Zabezpieczeń Obligacji do składania w imieniu Akcjonariusza zleceń sprzedaży Akcji, w sytuacji gdy dojdzie do Zajęcia Akcji. Umowy Ograniczenia Zbywalności, obowiązywać będą do dnia wygaśnięcia zastawu rejestrowego, tj do końca spłaty przez Spółkę zabezpieczonych (układowych) wierzytelności.

 

W nawiązaniu do informacji zamieszczonej przez Spółkę w raporcie 46/2015 z dnia 8 października 2015 roku, postanowienie Sądu o zatwierdzeniu Układu zawartego z Wierzycielami jest na dzień publikacji niniejszego raportu nieprawomocne.

 

Pliki:

(.pdf - 27,83 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.