FB

mobile

Raporty bieżące

15/2019: Informacja dotycząca Obligacji serii G3, H3 oraz I3.

2019-05-31

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. stanowisko w sprawie wniosku złożonego przez Spółkę w dniu 4 lutego 2019 roku o wprowadzenie do Alternatywnego Systemu Obrotu (ASO) Catalyst 11.768 Obligacji serii G3, 8.906 Obligacji serii H3 oraz 68.325 Obligacji serii I3 (dalej „Wniosek”).

Zarząd Giełdy poinformował Spółkę, iż nie jest możliwe w chwili obecnej pozytywne rozpoznanie Wniosku, z uwagi m.in. na:

a)  a) Treść podstawy odmowy wyrażenia opinii z badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego GK PBG za rok 2018 oraz z badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018;

b)  b) Podjęcie przez Spółkę decyzji o wystąpieniu do Obligatariuszy z wnioskiem o zmianę harmonogramu wykupu Obligacji serii G, G1, G3, H1, H3 oraz I, I1 i I3;

c)   c) Ryzyko związane z nieterminowym wykonaniem części zobowiązań wynikających z postanowień układu.

 

Obligacje objęte zostały przez Uprawnionego Wierzyciela Spółki z Grupy 6 (zgodnie z Układem), w ramach częściowego zaspokojenia wierzytelności układowych, o czym Spółka informowała raportem bieżącym 25/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku. Zarząd Spółki informuje, iż podejmie rozmowy, mające na celu uzgodnienie z Obligatariuszem zmiany wskazanego w Warunkach Emisji Obligacji terminu, do którego Spółka zobligowana będzie dokonać wprowadzenia wskazanych wyżej trzech serii Obligacji do obrotu w ramach ASO, tak by  niewprowadzenie Obligacji serii G3 lub H3 lub I3 do obrotu w ramach ASO, nie stanowiło podstawy wcześniejszego wykupu wskazanych trzech serii Obligacji.

Pliki:

raport bieżący 15/2019 (.pdf - 47,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.