FB

mobile

Dane finansowe

Zapraszamy do zapoznania się z danymi finansowymi Grupy Kapitałowej PBG.

UWAGA

UWAGA Aktualne wyniki finansowe GK PBG znajdują się tutaj.

Rachunek wyników 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Przychody ze sprzedaży 1 839 592 1 227 600 1 530 248 1 798 815 1 987 014 1 869 093 1 318 157
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży -918 413 -26 952 94 494 117 652 121 156 174 692 128 270
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 519 280 333 217 -46 254 -190 638 820 391 -47 974 -61 359
Amortyzacja 140 656 32 560 23 748 45 887 21 863 16 546 16 429
EBITDA -3 378 624 365 777 -22 506 -144 751 842 254 -31 428 -44 930
Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego -2 849 295 257 551 -84 388 -177 575 838 731 -31 442 -23 725
Wydatki inwestycyjne -290 449 -28 121 -20 972 -59 544 10 478 6 273 3 356
Bilans 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Aktywa trwałe 1 415 699 1 014 080 1 072 886 879 473 726 984 470 152 399 574
Aktywa obrotowe 1 931 774 1 665 378 1 116 319 1 312 279 1 172 947 1 133 972 1 051 633
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 173 536 173 894 104 693 341 746 121 109 192 175 93 009
Aktywa razem 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 767 796 1 566 608
Kapitał własny -1 118 464 -582 846 -672 757 -808 100 228 335 274 943 194 511
Zobowiązania długoterminowe 1 029 953 615 093 526 842 579 028 733 463 562 746 430 788
Zobowiązania krótkoterminowe 3 154 451 2 647 211 2 335 120 2 422 879 999 118 882 611 941 309
Pasywa razem 3 347 473 2 679 458 2 189 205 2 193 807 1 960 916 1 767 796 1 566 608
Liczba akcji (szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000 770 705 820 804 281 191 804 330 222
Zysk na akcję (w zł) -199,32
Wartość księgowa na akcję (w zł)
ROA -110,20
ROE 441

dane w tys. zł.

Zobacz wykresy danych finansowych

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.