FB

mobile

Kontakt

DANE TELEADRESOWE

PBG S.A. w restrukturyzacji

ul. Skórzewska 35 
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

tel.: +48 61 62 32 313
www.pbg-sa.pl
e-mail: polska@pbg-sa.pl

Sąd Rejonowy Poznań
- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego

KRS: 0000184508
NIP: 777-21-94-746
REGON: 631048917

KOD LEI: 259400X248CV8DJRIM55

KOD FISN: PBG/BRSH SER-A-I PLN0,02

KOD CFI: ESVUFB

Wysokość kapitału zakładowego: 16.368.406,26 zł
- wpłacony w całości.

KONTAKT DLA INWESTORÓW

e-mail: gielda@pbg-sa.pl

PBG SA
ul. Skórzewska 35
Wysogotowo k. Poznania
62-081 Przeźmierowo

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.