FB

mobile

Restrukturyzacja

Informacja

 • Informacja - nieaktualna

  Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki  na dzień 6 czerwca 2016 roku, nie nastąpiło uprawomocnienie się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. Dopiero na skutek uprawomocnienia, Spółka będzie związana zatwierdzonym układem co umożliwi spłatę przez PBG wierzytelności, zgodnie z treścią układu.

  Spółka nie ma wiedzy na temat możliwego terminu uprawomocnienia się postanowienia, ponieważ nie obowiązują w tym zakresie terminy ustawowe.

  Z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, wymagalne staną się wszelkie raty układowe, których termin spłaty, zgodnie z Układem, nastąpił przed datą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu.

  Spółka niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia, opublikuje raport oraz podejmie stosowne działania zmierzające do niezwłocznego uregulowania wymaganych wierzytelności.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 61 66 22 541.

Uprawomocnienie się Postanowienia o zatwierdzeniu Układu.

 • raport bieżący 11/2016

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2015, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka powzięła informację o wydaniu w dniu 13 czerwca 2016 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, X Wydział Gospodarczy Odwoławczy orzeczenia o oddaleniu zażaleń na Postanowienie Sądu Upadłościowego z dnia 8 października 2015 roku w przedmiocie zatwierdzenia Układu zawartego przez Spółkę z Wierzycielami w dniach 3 – 5 sierpnia 2015 roku.

  Oznacza to, że Postanowienie Sądu o zatwierdzeniu Układu zawartego przez PBG z Wierzycielami jest prawomocne.

Przystąpienie przez Wierzyciela do Umowy Restrukturyzacyjnej

 • raport bieżący 14/2016

   

  Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) informuje, że otrzymał zawiadomienie o złożeniu oświadczenia o przystąpieniu do Umowy Restrukturyzacyjnej przez:

  a)     VTT Fund Limited z siedzibą w c/o Georgetown, Grand Cayman, Cayman Islands, datowanego na dzień 23 czerwca 2016 roku;

  b)     C.URLICH  S.A. założone w 1805 w Warszawie z siedzibą w Gdyni, datowanego na dzień 22 czerwca 2016 roku.

  Zgodnie z postanowieniami Umowy Restrukturyzacyjnej, o której Spółka informowała raportem bieżącym numer 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku, Wierzyciele Finansowi mają możliwość przystąpienia do Umowy Restrukturyzacyjnej poprzez złożenie Oświadczenia o przystąpieniu do Umowy w siedzibie Bank Polska Kasa Opieki S.A. jako Agenta Zabezpieczenia Obligacji.

Informacja na temat realizacji Układu.

 • raport bieżący 15/2016

  Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o podjęciu z wierzycielami z  Grupy 5 oraz Grupy 6 , będącymi stroną Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej „Wierzyciele”), negocjacji w sprawie uzgodnienia zmiany treści Umowy Restrukturyzacyjnej oraz Umowy Emisyjnej i Agencyjnej oraz o Współfinansowanie,
  a w tym w szczególności, ustalonego pierwotnie harmonogramu wykupu obligacji, które Spółka będzie emitować zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (dalej „Obligacje”). O zawartej dokumentacji restrukturyzacyjnej, a w tym planowanej emisji oraz Warunkach Emisji Obligacji, które refinansować będą spłatę wierzytelności Wierzycieli wynikających z zawartego układu, Spółka informowała raportem bieżącym nr 26/2015 z dnia 02 sierpnia 2015 roku.

  W związku z rozpoczętymi negocjacjami, Spółka powzięła informację o wydanych przez Wierzycieli oświadczeniach w przedmiocie prolongowania terminu spłaty raty układowej, której termin przypadał na dzień 30 czerwca 2016 roku. Prolongata została udzielona na okres do dnia 29 lipca 2016 roku. Wyrażenie zgody na prolongatę terminu pozwalać będzie na przeprowadzenie w tym okresie przez Spółkę i Wierzycieli ustaleń związanych ze wspomnianymi zmianami do dokumentacji restrukturyzacyjnej. Spółka informuje, iż analogiczne oświadczenie złożył wierzyciel z Grupy 3.

  Podjęcie rozmów z Wierzycielami wynikało przede wszystkim z faktu:

  ü  trwającej kilka miesięcy procedury uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a co jest z tym związane, uchyleniem  wobec PBG dopiero w połowie 2016 roku formalno-prawnych obostrzeń związanych z możliwością prowadzenia działalności  Spółki,  co istotnie wpłynęło na możliwość wygenerowania środków pieniężnych niezbędnych do obsługi układu oraz wykupu obligacji w ustalonych  pierwotnie  terminach spłat;

  ü  utrudnień w realizacji procesu dezinwestycji, w tym także w zakresie dezinwestycji zagranicznych, co spowodowane jest między innymi trwającą  od ponad dwóch lat sytuacją polityczną na Ukrainie, która może mieć wpływ na przesunięcie terminu finalizacji transakcji do roku 2018/2019 (z obecnie wynikającego z warunkowej umowy końca roku 2016, o czym Spółka informowała w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015 – str. 52).

  Jednocześnie Spółka informuje, że podtrzymuje harmonogram spłat rat wynikających z układu zawartego z wierzycielami, który przewiduje spłatę całości zadłużenia w terminie do dnia 30.06.2020 roku.

Postanowienie Sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego.

 • raport bieżący 18/2016

   

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 46/2015 z dnia 8 października 2015 roku oraz 11/2016 z dnia 16 czerwca 2016 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył Spółce wydane w dniu 20 lipca 2016 roku Postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego. Postanowienie nie jest prawomocne.

Informacja na temat realizacji Układu - aktualizacja.

 • raport bieżący 20/2016

   

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 15/2016 z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o uzgodnieniu z Wierzycielami  Wierzycieli Grupy 5 oraz Grupy 6, będącymi stroną Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej „Wierzyciele”),  wydłużenia do dnia 15 września 2016 roku terminu spłaty raty układowej, której termin spłaty przypadał na dzień 30 czerwca 2016. Termin uległ prolongacie względem wcześniej uzgodnionego, z uwagi na trwające ustalenia związane ze zmianami do dokumentacji restrukturyzacyjnej. Spółka informuje, iż analogiczną zgodę wyraził wierzyciel z Grupy 3.

Informacja na temat realizacji Układu - aktualizacja.

 • raport bieżący 26/2016

   

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 20/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku, na podstawie otrzymanych dotychczas oświadczeń, jak również informacji przekazanych przez doradców  prawnych wybranych Wierzycieli Finansowych, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje o uzgodnieniu z Wierzycielami Grupy 5 oraz Grupy 6, będącymi stroną Umowy Restrukturyzacyjnej z dnia 31 lipca 2015 roku (dalej „Wierzyciele”),  wydłużenia do dnia 30 września 2016 roku terminu spłaty raty układowej, której termin spłaty przypadał na dzień 30 czerwca 2016 roku. Termin uległ prolongacie względem wcześniej uzgodnionego, z uwagi na trwające ustalenia związane ze zmianami do dokumentacji restrukturyzacyjnej. Spółka informuje, iż analogiczną zgodę wyraził wierzyciel z Grupy 3.

Uprawomocnienie postanowienia sądu w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego.

 • raport bieżący 28/2016

   

  W nawiązaniu do raportu bieżącego 18/2016  z dnia 29 lipca 2016 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych doręczył Spółce prawomocne postanowienie z dnia 20 lipca 2016 roku w przedmiocie zakończenia postępowania upadłościowego.

   

  Tym samym Spółka uprawniona jest do działania po firmą PBG Spółka Akcyjna.

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.