FB

mobile

Raporty bieżące

99/2007: Umowa warunkowa dotycząca nabycia aktywów

2007-09-24

 Zarząd Spółki PBG SA powziął informację o zawarciu w dniu 17 września 2007 roku, przedwstępnej umowy na zakup akcji w spółce powstałej w wyniku przekształcenia w Spółkę Akcyjną Przedsiębiorstwa "BETPOL" sp. j. Stroną umowy są osoby fizyczne będące Wspólnikami firmy, które oświadczyły, że łączna wysokość wkładów Wspólników do Spółki wynosi na dzień zawarcia Umowy 400 (czterysta) złotych.
Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej, w wyniku której PBG nabędzie od Wspólników akcje Spółki Akcyjnej, w liczbie gwarantującej 51% kapitału zakładowego Spółki Akcyjnej, uprawniających do wykonywania prawa głosu w zakresie 51% ogólnej liczby głosów, jest:
- zmiana Umowy Spółki
- przekształcenie spółki jawnej w spółkę akcyjną o kapitale zakładowym w wysokości co najmniej 17 000 000,00 (siedemnaście milionów) złotych i wartości nominalnej akcji wynoszącej 1,00 (jeden) złoty; 
- przedstawienie podpisanej Prognozy Wyników Finansowych Spółki na dzień 31 grudnia 2007r. w postaci rachunku zysków i strat, jako zobowiązania do wykonania zaplanowanych przychodów ze sprzedaży, zysku brutto oraz zysku netto;
- zagwarantowanie PBG możliwości nabycia w okresie do dnia 31 grudnia 2008r. dodatkowych akcji Spółki Akcyjnej stanowiących 19% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do wykonywania prawa głosu w zakresie 19% ogólnej liczby głosów,
Strony umowy określiły cenę sprzedaży przez Wspólników na rzecz PBG akcji stanowiących co najmniej 51% w kapitale zakładowym i w głosach na łączną kwotę 28 560 000,00 (dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych.

Przedsiębiorstwo Betpol powstało w 1990 roku. Obszar działalności firmy to przede wszystkim prace drogowe. Oferuje recykling na zimno z zastosowaniem spienionych bitumów. Zajmuje się frezowaniem nawierzchni asfaltowych i betonowych. Betpol wytwarza także mieszanki mineralno-bitumiczne na zimno oraz beton towarowy. Ponadto świadczy usługi z zakresu prac rozbiórkowych, wykonuje konstrukcje stalowe oraz prace montażowo-budowlane, prace instalacyjne i żelbetonowe. Oferuje również recykling gazu pochodzącego z rozbiórek.

PBG oświadcza, że jest zainteresowane wspieraniem dalszego rozwoju Spółki, inwestycją kapitałową w Spółce poprzez nabycie akcji w Spółce Akcyjnej powstałej w wyniku przekształcenia Spółki oraz wspólne prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem działalności Spółki.

Włączenie do Grupy Kapitałowej spółki BETPOL, wzmocni działalność Grypy w obszarze budownictwa drogowego.

Podstawa prawna:
art.56 ust.1pkt.1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 52,80 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.