FB

mobile

Raporty bieżące

98/2007: Aktualizacja informacji dotycząca nabycia aktywów znaczących

2007-09-21

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 81/2007 z dnia 10 sierpnia 2007 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1483), oraz raportu bieżącego numer 87/2007 z dnia 23 sierpnia 2007 roku (raport dostępny pod adresem: http://www.inwestor.pbg-sa.pl/nowa/pl/detale.asp?id=1538), Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, o powzięciu w dniu 21 września 2007 roku informacji o zawarciu w dniu 10 września 2007 roku z osobami fizycznymi, 2 kolejnych umów nabycia akcji w spółce Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych SA.
Spółka PBG SA nabyła 1.800 akcji w cenie 500 zł za akcję, które wraz z dotychczas posiadanymi udziałami stanowią 100% w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów.
Tym samym PBG SA posiada łącznie 25.000 akcji w PRID SA zakupionych za łączną kwotę 22 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,56 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.