FB

mobile

Raporty bieżące

94/2005: Zarejestrowanie przez KRS podniesienia kapitału spółki zależnej

2005-12-13

Zarząd Spółki PBG S.A., w nawiązaniu do raportu 74/2005, podanego do wiadomości publicznej dnia 21 października 2005 roku informuje, że dnia 13 grudnia 2005 roku, powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu w dniu 02 grudnia 2005 roku wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców dla podmiotu Hydrobudowa Włocławek S.A. o podwyższeniu kapitału Spółki z kwoty 13.500.000 zł do kwoty 73.500.000 zł. Podwyższenie kapitału jest wynikiem emisji 1.200.000 akcji imiennych serii I, o wartości nominalnej 50 zł każda, o łącznej wartości 60.000.000 zł.

Z chwilą podwyższenia kapitału Spółki Hydrobudowa Włocławek S.A., PBG S.A. objęło 91,8% w kapitale zakładowym Spółki i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Spółka Hydrobudowa Włocławek S.A., jest Spółką zależną od PBG S.A. i podlega konsolidacji od dnia 01 sierpnia 2005 roku.

Aktywa uznane zostały za znaczące ze względu na kryterium kapitałów własnych.

Podstawa prawna:
§ 5 1. 9) RO

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 61,04 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.