FB

mobile

Raporty bieżące

91/2007: Zawarcie umów istotnych przez spółki z Grupy Kapitałowej PBG

2007-09-03

Zarząd PBG SA powziął informację, o zawarciu w dniu 31 sierpnia 2007 przez spółki
z Grupy Kapitałowej PBG umów istotnych ze względu na przychody skonsolidowane
w latach przyszłych.
Pierwsza z umów zawarta została przez Konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe "MAZUR" Kazimierz Mazur - Lidera Konsorcjum oraz przez spółki zależne pełniące funkcję Partnerów Konsorcjum: INFRA Sp. z o.o.
i Hydrobudowa Włocławek SA. Przedmiotem umowy jest "Modernizacja kanalizacji deszczowej w Łodzi" Zadanie 04 (realizowane w ramach Projektu "Wodociągi
i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II"). Zamawiającym jest Łódzka Spółka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Wynagrodzenie dla Konsorcjum określone zostało w w kwocie netto równej 6 190 834,17 euro (brutto 7 552 817,69 euro), tj 23 667 560 zł netto. Przedsięwzięcie zakończone zostanie w terminie do 30 września 2009 roku. W umowie zawarto zapis, że maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 10% ceny kontraktowej.

Stroną drugiej z umów zawartych w dniu 31 sierpnia 2007 roku jest Konsorcjum złożone z PBG SA jako Lidera Konsorcjum oraz INFRA Sp. z o.o. jako Partnera Konsorcjum. Zamawiającym jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
Przedmiotem umowy jest zadanie pn "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały nieprzełazowe, Kraków". Wynagrodzenie netto określone zostało
w kwocie 6 920 915,58 euro (brutto 8 443 517,01 euro, tj netto 26 458 660 zł. Przedsięwzięcie zrealizowane zostanie w terminie do 30 sierpnia 2009 roku. W umowie zawarto zapis, że maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy 10% ceny kontraktowej.

Podstawa prawna:
art.56 ust.1pkt.1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 51,25 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.