FB

mobile

Raporty bieżące

9/2019: Zawarcie umów na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla Stadionu Miejskiego w Szczecinie.

2019-03-08

W nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku o wyborze przez Inwestycje Miejskie Stadion Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie oferty złożonej z udziałem PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie (dalej również „PBG”, „Spółka”), Zarząd Spółki informuje, że w dniu 8 marca 2019 roku zawarł jako Partner Konsorcjum utworzonego z Korporacją Budowlaną DORACO Sp. z o.o., w ramach złożonej oferty umowę:

- ze Szczecińską Energetyką Cieplną Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę odcinka istniejącej sieci ciepłowniczej o średnicach 2xDN200, 2xDN150 od istniejącej komory ciepłowniczej E28-36 do granicy działki 2/5 oraz budowa przyłączy ciepłowniczych o średnicach 2xDN100 dla projektowanego Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży przy ulicy Twardowskiego w Szczecinie;

- z Gminą Miasto Szczecin na „Budowę Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz infrastruktury towarzyszącej”.

Wartość zawartych umów to łącznie 296 260 121,96 PLN netto (tj. 364 399 950,01 PLN brutto), z czego udział PBG w wyniku kontraktu wynosi 50%. Termin na realizację przedmiotu umów to 36 miesięcy od ich podpisania.

Kary umowne, które mogą naliczyć zamawiający, nie mogą przekroczyć łącznie 30% wynagrodzenia należnego Konsorcjum. 

Pliki:

raport bieżący 9/2019 (.pdf - 60,09 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.