FB

mobile

Raporty bieżące

9/2017: Informacja dotycząca skonsolidowanych wyników finansowych za 2016 rok.

2017-02-22

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) w związku z opublikowanym w dniu 21 lutego 2017 roku przez spółkę zależną RAFAKO S.A. raportem bieżącym 5/2017, dotyczącym wstępnych szacunkowych, niezaudytowanych danych o skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok, informuje, w oparciu o opublikowane dnia 14 listopada 2016 roku  śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBG za III kwartał 2016 roku, że:

- przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO, w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży Grupy PBG stanowią 94 %;

- zysk brutto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAKO, w skonsolidowanym zysku brutto ze sprzedaży Grupy PBG stanowi 104 %;

- zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy Kapitałowej RAFAKO, w skonsolidowanym zysku netto z działalności kontynuowanej Grupy PBG stanowi 3 %.

W związku z powyższym Spółka szacuje, że informacje opublikowane przez spółkę zależną RAFAKO S.A. raportem bieżącym 5/2017 będą miały istotny wpływ na skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy PBG oraz skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży Grupy PBG nie będą natomiast miały istotnego wpływu na skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej Grupy PBG.

Ostateczna informacja dotycząca wpływu opublikowanych przez RAFAKO raportem bieżącym 5/2017 skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej RAFAKO na skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej PBG za rok 2016, możliwa będzie po aktualizacji danych szacunkowych i ponownym przeliczeniu skonsolidowanego wyniku na poziomie Grupy Kapitałowej PBG.

Pliki:

raport bieżący 9/2017 (.pdf - 37,78 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.