FB

mobile

Raporty bieżące

88/2008: Projekty uchwał na NWZ Spółki PBG S.A.

2005-12-01


 

Zarząd Spółki PBG S.A. podaje do wiadomości publicznej projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 10 grudnia 2005 roku:

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ..............................

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1, 433 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii E)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej "Akcjami serii E").
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

§ 2 (Wyłączenie prawa poboru)

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii E wyłącza się w całości prawo poboru przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.
2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru, sporządzona zgodnie z art. 433 § 2 k.s.h., stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
1. ustalenia terminów związanych z przeprowadzeniem emisji Akcji serii E;
2. ustalenia szczegółowych zasad dokonywania zapisów na Akcje serii E;
3. określenia zasad i kryteriów przydziału Akcji serii E;
4. określenie warunków emisji Akcji serii E, w tym podziału oferowanych Akcji serii E na transze;
5. przydziału Akcji serii E;
6. zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji;
7. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną;
8. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
9. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. W § 9 ust. 1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
2. W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
3. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela"

§ 2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że w ramach publicznego zaproponowania nabycia akcji serii E w drodze oferty publicznej zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr ..... i ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie dopuszczenia akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).

Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych w tym zakresie przepisami prawa.

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Na podstawie § 28 pkt. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:
- dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości .............. zł (............ złotych) brutto,
- dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości ............. zł (............... złotych) brutto,
- dla Sekretarza Rady Nadzorczej w wysokości .............. zł (............. złotych) brutto,
- dla pozostałych członków Rady Nadzorczej w wysokości ........... zł (.................. złotych) brutto.

Załącznik do uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy

Opinia Zarządu w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Emisja akcji serii E w drodze oferty publicznej jest planowana w celu pozyskania w stosunkowo niedługim okresie czasu środków finansowych, które zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Spółki.

Wyłączenie prawa poboru pozwoli na pozyskanie nowych inwestorów dla Spółki, którzy obejmując akcje w ramach nowej emisji, zaangażują środki finansowe pozwalające na przeprowadzenie planowanych w najbliższym czasie inwestycji. Jednocześnie dzięki temu nastąpi dokapitalizowanie Spółki, co korzystnie wpłynie na wartość Spółki i jej sytuacje finansową,

W związku z powyższym wyłączenie prawa poboru akcji nowej emisji przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom podyktowane jest ważnym interesem Spółki.

Cena emisyjna akcji serii E zostanie ustalona w procesie budowania księgi popytu na akcje.

Projekty uchwał z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy:

Uchwała nr ....
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze oferty publicznej z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Na podstawie art. 431 w zw. z art. 310 § 2 oraz 432 § 1 i 2 i art. 433 § 1 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (zwanej dalej Spółką) uchwala, co następuje:

§ 1 (Emisja Akcji serii E)

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony o kwotę nie mniejszą niż 1,00 (jeden) złoty i nie większą niż 1.500.000,00 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 zostanie dokonane poprzez emisję nie mniej niż 1 (jednej) i nie więcej niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (zwanych dalej "Akcjami serii E").
3. Upoważnia się Zarząd do ustalenia ceny emisyjnej Akcji serii E.
4. Akcje serii E uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 roku.
5. Akcje serii E pokryte mogą być wyłącznie gotówką. Wpłaty na Akcje serii E zostaną dokonane jednorazowo.
6. Emisja Akcji serii E zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539).

§ 2 (Prawo poboru)

1. Ustala się, iż Akcje serii E zostaną zaoferowane z uwzględnieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Za każdą jedną akcję, na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno prawo poboru. Uwzględniając liczbę emitowanych Akcji serii E, każde z 7,02 praw poboru uprawnia do objęcia 1 Akcji serii E. W przypadku, gdy liczba Akcji serii E przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, to będzie ona ulegała zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Dzień prawa poboru zostaje ustalony na dzień 11 stycznia 2006 roku.

§ 3 (Upoważnienia dla Zarządu)

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do:
1. ustalenia zasad dystrybucji Akcji serii E, w tym terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji;
2. określenia zasad przydziału Akcji serii E nieobjętych w ramach prawa poboru;
3. przydziału Akcji serii E;
4. zawarcia przed rozpoczęciem oferty publicznej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., której przedmiotem będzie rejestracja w depozycie papierów wartościowych Akcji serii E w celu ich dematerializacji;
5. zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną w przypadku, gdy akcjonariusze nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im w ramach prawa poboru Akcji serii E;
6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia oferty publicznej na warunkach określonych niniejszą uchwałą oraz dopuszczenia Akcji serii E, praw poboru Akcji serii E oraz praw do Akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.);
7. złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w zw. z art. 431 § 7 k.s.h..

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego zgodnie z uchwałą o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) złotych w drodze emisji od 1 (jednej) do 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda, dokonuje zmiany Statutu Spółki w ten sposób, że:
1. W § 9 ust. 1 całkowita wysokość kapitału zakładowego zostaje ustalona na kwotę wynikającą z sumy wysokości dotychczasowego kapitału zakładowego Spółki tworzonego przez akcje serii A, B, C, D oraz kwoty wynikającej z liczby kapitału zakładowego utworzonego przez akcje serii E, faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazanej we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
2. W § 9 ust. 1 liczbę akcji uzupełnia się o liczbę akcji serii E faktycznie opłaconych i objętych przez subskrybentów, wskazaną we wniosku Zarządu o zarejestrowanie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 1.500.000 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych) oraz zmian Statutu wynikających z niniejszej uchwały.
3. § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Akcje serii B, C, D oraz E są akcjami na okaziciela"

§ 2
Uchwała wchodzi w życie pod warunkiem, że zostanie objęta i należycie opłacona co najmniej 1 (jedna) akcja serii E.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z uchwał nr ..... i ....... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 grudnia 2005 roku oraz z zakończenia subskrypcji akcji serii E.

Uchwała nr ......
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania
z dnia 10 grudnia 2005 roku
w sprawie dopuszczenia akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie ustala, iż Spółka będzie ubiegała się o dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.).
Mając na uwadze powyższe, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym (rynku giełdowym - Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.), wymaganych przepisami prawa.

Podstawa prawna:
§39 ust.1 pkt 3) RO

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Ecker

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 197,32 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.