FB

mobile

Raporty bieżące

84/2007: Zawarcie umowy istotnej

2007-08-23

Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 21 sierpnia 2007 roku doszło do zawarcia umowy pomiędzy Konsorcjum firm PBG SA jako Lidera oraz Infra Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwa Bezwykopowej Renowacji Sieci Podziemnych Sp. z o.o. Kielce jako Partnerów Konsorcjum z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie.
Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pn "Renowacja systemu kanalizacyjnego miasta Krakowa - kanały przełazowe".
Wartość netto kontraktu to 9 532 972,60 euro czyli 36 677 158,78 zł netto.

W umowie mowa jest o następujących karach umownych:
- kara umowna za zwłokę: 0,10 % zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto określonej w Akcie Umowy za każdy dzień opóźnienia
- maksymalna kwota kar umownych nie przekracza 10% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto
Konsorcjum zakończy prace do dnia 21.08.2009 roku.

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,64 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.