FB

mobile

Raporty bieżące

83/2007: Nabycie aktywów znaczących przez PBG SA - odtajnienie informacji

2007-08-16

Zarząd PBG SA dokonuje niniejszym korekty raportu bieżącego nr 83/2007 opublikowanego w dniu 16 sierpnia 2007 roku. Korekta raportu polega na uzupełnieniu informacji o transakcji.

Treść raportu po korekcie brzmi:
Zarząd PBG SA powziął w dniu 16 sierpnia 2007 roku informację o spełnieniu warunku zawieszającego i w konsekwencji o dojściu do skutku transakcji związanej z nabyciem spółki, posiadającej nieruchomości ze złożami kruszców.
Warunkowa umowa nabycia 11.999 udziałów od firmy HEWICO Sp. z o.o. i 1 udziału od osoby fizycznej w firmie BROKAM Sp. z o.o. za łączną kwotę 12.130.000 zł zawarta została w dniu 15 maja 2007 roku. Nie istnieją powiązania pomiędzy PBG SA a zbywającymi udziały w Spółce. Zakupione udziały mają wartość nominalną 1.000 zł każdy i stanowią 100% udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów. Spółka BROKAM Sp. z o.o. posiada niezabudowane nieruchomości położone w miejscowości Brodziszów w województwie dolnośląskim, na której zlokalizowane jest złoże granodiorytu "Brodziszów-Kłośnik Pole B", jest właścicielem dokumentacji geologicznej złoża granodiorytu wraz z informacją geologiczną zawartą w uproszczonej dokumentacji geologicznej oraz pozostałych praw wynikających z własności do dokumentacji geologicznej na przedmiotowe złoże. Spółka BROKAM posiada również przeniesienie praw wynikających z koncesji na wydobywanie granodiorytu ze złoża. W momencie zawarcia umowy przedwstępnej, spółka BROKAM Sp. z o.o. była w trakcie organizacji, a zatem nie prowadziła działalności gospodarczej. PBG SA planuje, po dokonaniu stosownych przygotowań, rozpocząć eksploatację będącego w posiadaniu spółki BROKAM złoża.
PBG SA traktuje zakup Spółki jako inwestycję a jej włączenie do Grupy Kapitałowej PBG stworzy zaplecze materiałowe dla Spółek z obszaru budownictwa drogowego.
Źródłem finansowania nabytych aktywów są środki własne PBG SA pozyskanie w wyniku przeprowadzonej emisji.

Zakupione aktywa uznane zostały za znaczące z uwagi na fakt, że stanowią ponad 20% kapitałów włączonej do Grupy Kapitałowej PBG Spółki.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 62,07 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.