FB

mobile

Raporty bieżące

81/2007: Nabycie aktywów znaczących

2007-08-10

Zarząd Spółki PBG SA informuje, że w dniu 9 sierpnia 2007 roku zawarł z osobą fizyczną umowę, na mocy której Spółka PBG SA nabyła akcje Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Drogowych SA., stanowiące 55,84% kapitału zakładowego i dające 55,84% w ogólnej liczbie głosów.
Na mocy umowy PBG SA stała się właścicielem 13.959 akcji PRID SA o łącznej wartości nominalnej 279.180 zł. PBG SA akcje nabyło za łączną kwotę 16.479.000 zł, tj 500 zł za każdą akcję oraz kwotę 9.500.000 zł tytułem premii za nabycie kontrolnego pakietu akcji.
Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Drogowych S.A. w Nowym Tomyślu jest wykonawcą robót drogowych, mostowych i inżynierskich, w tym robót ziemnych, kanalizacji, przepustów, wykonawstwo wszelkiego rodzaju podbudów, stabilizacji gruntów oraz robót nawierzchniowych, zarówno bitumicznych, jak i cementowych. Przedsiębiorstwo posiada Wytwórnię Mas Bitumicznych z laboratorium badawczym.
PBG SA nie planuje zmiany profilu działalności Spółki PRID SA, nie wyklucza również dalszych inwestycji w akcje Spółki. Źródłem finansowania zakupu akcji są środki własne Spółki PBG SA.
Aktywa uznane zostały za znaczące ze względu na kryterium kapitałów własnych Spółki nabywanej.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 38,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.