FB

mobile

Raporty bieżące

8/2021: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PBG S.A. w restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.

2021-06-22

Zarządca spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki obecni byli Akcjonariusze, posiadający łącznie 274 709 838 akcji, z których wykonywali łącznie 274 709 838 głosów, stanowiących 33,57% w ogólnej liczbie głosów (tj. 818 420 313 głosów).

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PBG S.A. w dniu 22 czerwca 2021 roku podjęło następujące uchwały:

 

*

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 25 ust. 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie niniejszym wybiera Pana Artura Zawadowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

*

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie odstąpienia od utrwalenia dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 22 czerwca 2021 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.w restrukturyzacjiz siedzibą w Wysogotowiepostanawia odstąpić od utrwalania dźwięku i obrazu przebiegu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki PBG S.A. w  restrukturyzacji w dniu 22 czerwca 2021 roku.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.w restrukturyzacjiz siedzibą w Wysogotowiedziałając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 oraz sprawozdania  z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia pokryć stratę netto wykazaną w sprawozdaniu finansowym za rok 2020 w kwocie 198.932.187,91 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt siedem złotych 91/100) zyskami z lat przyszłych.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 397 ksh, wobec wykazania straty w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok 2020 przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  274 709 838

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 0

*

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Jerzemu Karneyowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowiz wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.w restrukturyzacji  z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Panu Michałowi Maćkowiakowi z wykonaniaobowiązków Członka Zarządu w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Helenie Fic

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. restrukturyzacji  z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Helenie Fic absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej i Przewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 81 478 116 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 9,95%)

Głosy za: 0

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

 

Uchwała nie została podjęta.

*

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji  z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Faustynowi Wiśniewskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Faustynowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Stańczukowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Stańczukowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020 w tym oddelegowanego do pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Członka Rady Nadzorczej.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Przemysławowi Lechowi Figarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Wenskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Romanowi Wenskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie

z dnia 22 czerwca 2021 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marianowi Kotewiczowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395  § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marianowi Kotewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2020.

Oddano ważnych głosów: 274 709 838 akcji (procent akcji oddanych do kapitału wynosi 33,57%)

Głosy za:  193 231 722

Głosy przeciw: 0

Wstrzymano się od głosu: 81 478 116

Pliki:

raport bieżący 8/2021 (.pdf - 136,88 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.