FB

mobile

Raporty bieżące

8/2020: Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na należących do PBG akcjach RAFAKO S.A.

2020-01-16

Zarząd PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie (dalej „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 47/2019 z dnia 22 listopada 2019 roku informuje, że postępowanie egzekucyjne wszczęte wobec Spółki przez Komornika Sądowego Pana Bartosza Guzika, zostało w dniu 7 stycznia 2020 roku przez Sąd Okręgowy w Poznaniu zawieszone - w zakresie zajęcia 7.665.999 akcji RAFAKO S.A. Postanowienie zostało wydane na wniosek Banku Polska Kasa Opieki S.A działającego w charakterze Agenta Zabezpieczeń, zgodnie z Wspólnym Stanowiskiem Obligatariuszy Spółki. 

Pliki:

raport bieżący 8/2020 (.pdf - 45,29 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.