FB

mobile

Raporty bieżące

8/2018: Informacja o skierowaniu przez biegłego rewidenta pisma do KNA oraz KNF, w związku z badaniem sprawozdania finansowego.

2018-02-26

Zarząd spółki PBG S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku został powiadomiony przez podmiot pełniący funkcję audytora – firmy Ernst&Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp.k. - (w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 12 ust. 1 (b) oraz ust.1 (c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 537/2014), o wysłaniu do Komisji Nadzoru Audytowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego pisma, w związku z ustawowym badaniem sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PBG (dalej „Grupa”) za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, dotyczącego:

1)    Istotnych zagrożeń lub wątpliwości dotyczących kontynuacji działalności PBG S.A.

Z perspektywy oceny zasadności założenia o kontynuacji działalności planowanego do przyjęcia przez Zarząd Spółki przy sporządzaniu sprawozdań finansowych, kluczowe jest uprawdopodobnienie uzyskania środków pieniężnych z dezinwestycji nieoperacyjnych aktywów trwałych spółek Grupy, które stanowią podstawę płatności rat układowych w latach 2018-2019, a także sporządzenie aktualnego planu dotyczącego rozwoju działalności operacyjnej poprzez spółkę zależną PBG oil and gas Sp. z o.o.

Jak wskazuje w piśmie audytor, na obecnym etapie badania nie jest w stanie ocenić prawdopodobieństwa skuteczności realizacji tych planowanych przepływów. W przypadku braku wystąpienia nowych zdarzeń lub okoliczności przed datą opinii, planowanej wstępnie na 28 marca 2018 roku istnieje ryzyko, że nie będzie w stanie ocenić przyjętego przez Zarząd Spółki założenia o dalszej kontynuacji działalności zgodnie z Międzynarodowym Standardem Badania 570 Kontynuacja działalności, a tym samym potencjalnie okoliczność ta może wpłynąć na treść oraz charakter opinii z badania sprawozdania finansowego za rok 2017.

 

2)    Zagadnień, które mogą spowodować odmowę wydania opinii z badania sprawozdań finansowych lub wydanie negatywnej opinii lub opinii z zastrzeżeniami.

Audytor wskazał w piśmie, że status kwestii będących przedmiotem zastrzeżenia w raportach z dnia 21 września 2017 roku z przeglądu śródrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych PBG S.A. oraz Grupy PBG za okres 6 miesięcy 2017 roku, nie uległ zasadniczym zmianom. Tym samym przy założeniu braku faktycznych zmian statusu do daty zakończenia badania, mogą być one dalej przedmiotem zastrzeżeń opinii z badania sprawozdań finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.

Zarząd Spółki wyjaśnia, że zważywszy, iż najistotniejszym elementem wypełniania zobowiązań układowych i obligacyjnych jest dokonywanie spłat i wykupów zgodnie z harmonogramami, Spółka dokłada należytej staranności w zapewnieniu i monitorowaniu źródeł ich finansowania. Mając na uwadze zmienne otoczenie rynkowe, potencjalne ryzyka związane z przesunięciami w harmonogramie Planu Dezinwestycji oraz inne ryzyka związane z realizacją pozostałych źródeł finansowania, Zarząd Spółki przygotowuje różne warianty zapewnienia środków na obsługę zadłużenia wynikającego z zawartego Układu i wyemitowanych Obligacji. Każdy z wariantów, w tym oczywiście wariant podstawowy, są na bieżąco monitorowane i weryfikowane.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że monitorowaniu i weryfikacji podlegają zagadnienia ujęte jako zastrzeżenia biegłego rewidenta w raportach z dnia 21 września 2017 roku. Spółka prowadzi działania, których celem jest wypracowanie najkorzystniejszych rozwiązań dla Spółki w każdym z tych zakresów.

Pliki:

raport bieżący 8/2018 (.pdf - 44,89 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.