FB

mobile

Raporty bieżące

8/2015: Rozpatrzenie przez Sędziego Komisarza wniosku Spółki o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli.

2015-04-17

Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w związku ze złożonym przez Spółkę w dniu 13 kwietnia 2015 roku, w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych Wnioskiem o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli (dalej „Wniosek”), w dniu 15 kwietnia 2015 roku Sędzia Komisarz, po rozpatrzeniu przedmiotowego Wniosku, wydał Zarządzenie, w którym odwołał pierwotny termin głosowania wyznaczony na dni 27, 28 i 29 kwietnia 2015 roku.

Jednocześnie Sędzia Komisarz uwarunkował wyznaczenie nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli od złożenia przez Spółkę zaktualizowanych Propozycji Układowych.

 

Informację o złożeniu przez PBG Wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli, zwołanego przez Sędziego Komisarza w sprawie głosowania nad przyjęciem Układu Spółki z Wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG (dalej „Układ”), poprzez zniesienie pierwotnego terminu i wyznaczenie nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli przypadającego na koniec czerwca 2015 roku, Spółka opublikowała raportem bieżącym nr 7/2015 w dniu 13 kwietnia 2015 roku.

Pliki:

(.pdf - 24,14 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.