FB

mobile

Raporty bieżące

77/2007: Działania związane z pozyskaniem Inwestora do Spółki zależnej KRI SA

2007-07-31

Zarząd PBG SA informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostały następujące umowy, które mają związek z pozyskaniem do spółki zależnej KRI SA Inwestora Strategicznego:
1) zawarcie umowy inwestycyjnej, dotyczącej podwyższenia kapitału KRI SA o kwotę EUR 20.000.000, tj. 72.884.615 PLN;
2) transakcja sprzedaży 100% udziałów spółki zależnej PGS Sp. z o.o. na rzecz spółki zależnej KRI SA;
3) transakcja sprzedaży 55,76% akcji spółki zależnej KRI SA na rzecz spółki ECOPAP Sp. z o.o.
Ad 1)
Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 31 lipca 2007 roku zawarł umowę inwestycyjną, w której stronami są również: Galiver Ltd z siedzibą w Nikozji, Prospect Investment Management LLP z siedzibą w Londynie, Powiernicy trustu The Thameside 1979 Settlement z siedzibą w Henley-on-Thames, RIT CAPITAL PARTNERS PLC z siedzibą w Londynie oraz FA Globar (BVI) Ltd z siedzibą w Road Town, a także ECOPAP Sp. z o.o. jako współwłaściciel KRI SA oraz KRI SA jako Spółka, będąca przedmiotem umowy inwestycyjnej.
Na mocy niniejszej umowy Inwestorzy obejmą akcje w podwyższonym kapitale Spółki KRI SA, w ilości stanowiącej równowartość 72.884.615 zł.
Inwestorzy obejmą akcje Spółki KRI SA wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału w następujących proporcjach:
LRP Cypco - 50% emisji, tj 36.442.307 akcji za kwotę 37.899.999,28 PLN;
PIM Investor 1- 0,67% emisji, tj 485.896 akcji za kwotę 505.332,06 PLN;
PIM Investor 2 - 4,89% emisji, tj 3.563.249 akcji za kwotę 3.705.778,55 PLN;
PIM Investor 3 - 40,33% emisji, tj 29.396.796 akcji za kwotę 30.572.667,35 PLN;
PIM Investor 4 - 4,11% emisji, tj 2.996.367 akcji za kwotę 3.116.221,32 PLN.

Inwestorzy pod warunkiem zadowolenia z wyników finansowych Spółki oraz z jej postępów w realizacji Biznes Planu, odnotowali w umowie intencję dalszych inwestycji w Spółkę, w sposób następujący :
- do dnia 31.12.2007 włącznie, według wyłącznego uznania Inwestorów, objęcie akcji na łączną sumę w złotych polskich stanowiącą równowartość 40.000.000 EUR po cenie jednej Akcji B wynoszącej 1,00 zł; oraz
- do dnia 31.12.2008 włącznie, według wyłącznego uznania Inwestorów, objęcie akcji na łączną sumę w złotych polskich stanowiącą równowartość 40.000.000 EUR po cenie jednej Akcji B wynoszącej 1.00 zł.
Inwestorom będzie przysługiwać prawo poczynienia powyższych dalszych inwestycji, najpóźniej do dnia 31.12.2011 roku włącznie.
Kapitał pozyskany z tytułu wpłat Inwestorów, Spółka KRI SA przeznaczy na zapłatę wynagrodzeń i kosztów z tytułu transakcji oraz na finansowanie inwestycji, jakie Zarząd każdorazowo postanowi zrealizować w zgodzie z Biznes Planem.
Przy akceptacji Inwestorów, na mocy umowy Spółka KRI SA zobowiązała się, że przez okres 3 lat od daty podpisania, PBG będzie przyznane prawo do negocjowania warunków wykonywania projektów bądź projektów z nimi równoważnych lub alternatywnych w stosunku do nich, jako Generalnemu Wykonawcy na zasadach Engineering Project Construction (EPC) określonych w odrębnych umowach.

Podstawa prawna:
art. 56 ust 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Ad 2)
Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 31 lipca 2007 dokonał zbycia na rzecz spółki KRI SA 5.300 udziałów w Spółce PGS Sp. z o.o., które stanowią 100% kapitału zakładowego spółki oraz dają 100% ogólnej liczby głosów. Za objęte udziały KRI SA wpłaci kwotę 6.250.000 zł (słownie: sześć milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 1 dnia od spełnienia się warunku zawieszającego umowę. Warunkiem tym jest zarejestrowanie przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego KRI SA, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 31 lipca 2007r.
Spółka KRI po transakcji sprzedaży akcji do firmy ECOPAP stanowi w 44,24 % własność Spółki PBG SA i jest Spółką stowarzyszoną z PBG SA.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Ad 3)
Zarząd PBG SA informuje, że w dniu 31 lipca 2007 roku dokonał zbycia aktywów znaczących, stanowiących 55,76 % akcji Spółki zależnej KRI SA na rzecz firmy ECOPAP Sp. z o.o. Akcje firmy KRI SA w ilości 30.000.000 o wartości nominalnej 1 zł każda, sprzedane zostały za łączną kwotę 30,00 mln zł. Po dokonaniu transakcji sprzedaży akcji w Spółce KRI SA, w posiadaniu PBG SA pozostaje 23.800.000 akcji, które stanowią 44,24 % w kapitale Spółki KRI SA i 44,24 % w ogólnej liczbie głosów.
Pomiędzy PBG SA a firmą ECOPAP Sp. z o.o. oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki nie istnieją powiązania.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 74,97 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.