FB

mobile

Raporty bieżące

73/2007: Podsumowanie dotyczące nabycia akcji Spółki Hydrobudowa 9 SA - aktualizacja informacji

2007-07-18

Zarząd PBG SA w nawiązaniu do opublikowanego w dniu 05.06.07 raportu nr 59/2007, informuje że powziął w dniu 18 lipca 2007 roku informację o zmianie staniu posiadania akcji Hydrobudowa 9 SA, która nastąpiła w związku z prowadzonym nabywaniem akcji przez upoważniony do tego przez Zarząd PBG SA podmiot.

Wskutek zawartych umów kupna, liczba akcji będących w posiadaniu PBG SA wzrosła do 9.504.094 akcji, w tym 9.036.592 akcji serii A i 467.502 akcji serii B, (zapewniających Spółce PBG S.A. 68,65% udziału w kapitale zakładowym i 68,64% w ogólnej liczbie głosów w Spółce Hydrobudowa 9 PBI SA). Za wszystkie kupione akcje PBG SA uiściło opłatę w łącznej wysokości 54.933.663,32 zł, co daje 5,78 zł za akcję.


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 37,95 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.