FB

mobile

Raporty bieżące

7/2018: Terminarz raportów finansowych, które publikowane będą w 2018 roku.

2018-01-31

Zarząd PBG S.A. (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w roku 2018 raporty finansowe opublikowane zostaną w następujących terminach:

 a)   skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające skrócone jednostkowe, kwartalne sprawozdania finansowe:

I kwartał 2018: 30 maja 2018r.;
III kwartał 2018: 29 listopada 2018r.

Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r., nie będzie publikować raportu kwartalnego za II i IV kwartał 2018r;

b)   śródroczny skrócony raport finansowy PBG za I półrocze 2018 roku: 1 października 2018r.;

c)   śródroczny skrócony raport finansowy Grupy Kapitałowej PBG za I półrocze 2018 roku: 1 października 2018r.;

d)   roczny raport jednostkowy PBG za rok 2017: 28 marca 2018r.;

e)   skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PBG za rok 2017: 28 marca 2018r.

Pliki:

raport bieżący 7/2018 (.pdf - 38,50 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.