FB

mobile

Raporty bieżące

7/2015: Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli.

2015-04-13

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2015 z dnia 23 lutego 2015 roku, Zarząd PBG S.A. w upadłości układowej (dalej „Spółka”, „PBG”) informuje, że w dniu 13 kwietnia 2015 roku Spółka złożyła w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu, Wydział XI Gospodarczy dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych wniosek o zmianę terminu Zgromadzenia Wierzycieli (dalej „Wniosek”), zwołanego przez Sędziego Komisarza w sprawie głosowania nad przyjęciem Układu Spółki z Wierzycielami w postępowaniu upadłościowym PBG (dalej „Układ”), poprzez zniesienie pierwotnego terminu i wyznaczenie nowego terminu Zgromadzenia Wierzycieli przypadającego na koniec czerwca 2015 roku. Pierwotny termin głosowania został wyznaczony przez Sędziego Komisarza na dni 27, 28 i 29 kwietnia 2015 roku.

 

Decyzja Zarządu Spółki podjęta w dniu 2 kwietnia br. o złożeniu Wniosku,  podyktowana była stanem zaawansowania rozmów pomiędzy Spółką a Wierzycielami Finansowymi – tj. instytucjami finansowymi, będącymi głównymi Wierzycielami Spółki, posiadającymi powyżej dwóch trzecich ogółu wierzytelności układowych wobec Spółki uprawnionych do głosowania nad układem, a zatem posiadającymi decydujący głos w sprawie przyjęcia Układu Spółki z Wierzycielami. W chwili obecnej kontynuowane są rozmowy w sprawie umowy restrukturyzacyjnej, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym 24/2013 z dnia 3 września 2013 roku,  której istotnym zapisem będzie zobowiązanie Wierzycieli Finansowych do głosowania za przyjęciem Układu. Wniosek Spółki stał się formalnie niezbędny, między innymi z uwagi na złożenie w dniu 27 marca 2015 r. przez niektórych Wierzycieli Finansowych wniosku do Sędziego Komisarza o zmianę postanowienia z dnia 19 października 2012 r. i dopuszczenie do ustanowienia, za zgodą Nadzorcy Sądowego, zastawu finansowego i rejestrowego na akcjach RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu, należących do Spółki oraz podmiotu od niej zależnego - Multaros Trading Company Limited z siedzibą na Cyprze tytułem zabezpieczenia przyszłych wierzytelności z tytułu obligacji. Obligacje, o których mowa powyżej Spółka może wyemitować na podstawie i w wykonaniu Układu, zgodnie z propozycjami układowymi Spółki z dnia 3 listopada 2014 roku, o których Spółka informowała raportem bieżącym 23/2014.  

 

Zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, wniosek Wierzycieli dotyczący obciążenia akcji RAFAKO S.A. nie został do chwili obecnej rozpoznany. Wierzyciele wnieśli o wyznaczenie posiedzenia w sprawie rozpoznania ich wniosku, co pozostaje istotne dla Spółki przy ustalaniu podmiotu, do którego właściwe będzie skierowanie wniosku o wyrażenie zgody na ustanowienie oczekiwanego przez Wierzycieli zabezpieczenia.

 

Spółka złożyła Wniosek w uzgodnieniu z Wierzycielami Finansowymi i ich doradcami prawnymi, po otrzymaniu pisma pełnomocnika reprezentującego istotną grupę Wierzycieli Finansowych.

Pliki:

(.pdf - 30,00 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.