FB

mobile

Raporty bieżące

68/2007: Zawarcie umowy znaczącej

2007-06-29

Zarząd Spółki PBG S.A. powziął informację, o zawarciu w dniu 28 czerwca 2007 przez Konsorcjum firm: Hydrobudowa Włocławek SA (Lider Konsorcjum, spółka z grupy Kapitałowej PBG), PBG SA, Zakład Usługowy "WIERTMAR" Marian Piekarski, Bogumiła Piekarska, Marek Piekarski, Tomasz Piekarski Sp. Jawna oraz TECO Sp. z o.o. umowy znaczącej, której stroną jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Spółka z o.o. we Wrocławiu. Przedmiotem umowy jest ZADANIE A1/I - SIECI OSIEDLOWE STRACHOCIN- WOJNÓW, Budowa sieci kanalizacyjnej rozdzielczej Strachocin - Wojnów, Budowa i modernizacja sieci wodociągowej Strachocin - Wojnów - etap I. Zadanie współfinansowane będzie ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zamawiający zapłaci Konsorcjum Kwotę Kontraktową netto 54 980 000, 00 PLN (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy 00/100 PLN ). Kontrakt zostanie zrealizowany w terminie do 31 marca 2009r.

Ustalono karę umowną za zwłokę - 0,05% zatwierdzonej kwoty kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna kwota kar umownych nie przekroczy równowartości 20% zatwierdzonej kwoty kontraktowej.

Umowa uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych.Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 3) rozporządzenia z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Podpis osoby upoważnionej:

Magdalena Eckert-Boruta
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 39,53 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.