FB

mobile

Raporty bieżące

65/2010: Podpisanie przez PBG S.A. Umowy Uzupełniającej do Porozumienia dotyczącego sprzedaży akcji spółek HYDROBUDOWA POLSKA S.A. oraz APRIVIA S.A.

2010-12-29

W nawiązaniu do raportu bieżącego z dnia 15 września 2010 roku nr 49/2010 oraz raportu bieżącego z dnia 21 września 2010 nr 50/2010 (dostępne pod adresem: http://www.pbg-sa.pl/relacje-inwestorskie/raporty-biezace.html) Zarząd PBG S.A. informuje o zawarciu w dniu 28 grudnia 2010 roku Umowy Uzupełniającej do Porozumienia, której stroną jest OBRASCÓN HUARTE LAIN CONSTRUCCIÓN INTERNATIONAL S.L. (OHL).

Strony, po przeprowadzeniu przez OHL audytu ekonomicznego, prawnego i technicznego zawarły umowę, która określa sposób przeprowadzenia, terminy i warunki transakcji pomiędzy Spółkami, w wyniku której, OHL docelowo nabędzie:
- 107 384 807 akcji spółki Hydrobudowa Polska S.A., należących na dzień zawarcia niniejszej umowy do PBG S.A. i  stanowiących 51% w kapitale zakładowym Spółki za kwotę 431.000.000,- PLN;
- 36 068 525 akcji spółki APRIVIA S.A., należących na dzień zawarcia niniejszej umowy do PBG S.A. i stanowiących 50,1% w kapitale zakładowym Spółki za kwotę 75.000.000,- PLN.

Strony przewidują zakończenie transakcji w pierwszym kwartale 2011 roku.

Jednocześnie OHL zadeklarowało, że intencją spółki jest pozostawanie większościowym akcjonariuszem w HYDROBUDOWA POLSKA S.A. i APRIVIA S.A., przy jednoczesnym udziale PBG S.A.  w spółce HYDROBUDOWA POLSKA S.A. nie mniejszym niż 12,05% oraz w spółce APRIVIA S.A. w wysokości 49,9% kapitału zakładowego Spółki.
PBG nie wyklucza zwiększenia udziału w spółce HYDROBUDOWA POLSKA S.A. w przyszłości.

Kluczowym warunkiem zbycia akcji HBP i APRIVIA na rzecz OHL jest uzyskanie przez OHL stosownych pozwoleń na nabycie akcji HBP wydanych przez Urząd Antymonopolowy.


Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 95,03 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.