FB

mobile

Raporty bieżące

65/2005: Wybór podmiotu, właściwego do badania sprawozdań finansowych

2005-09-12

Zarząd Spółki PBG S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki PBG S.A., w oparciu o obowiązujące przepisy, działając na podstawie upoważnienia wyrażonego w §36 ust. 2 pkt a) Statutu Spółki, podczas posiedzenia które odbyło się w dniu 12 września 2005 roku, po rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Komitet Audytu, podjęła uchwałę w kwestii wyboru podmiotu, właściwego do badania jednostkowego sprawozdania finansowego PBG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdana finansowego Grupy Kapitałowej PBG za rok 2005 i 2006 oraz do dokonania przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego na dzień 30 czerwca 2006r.

Dane wybranego podmiotu:
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.
Plac Wiosny Ludów 2,
61-831 Poznań
www.hlb.pl
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych - nr 238

Spółka HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. była uprawniona do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 1.01.- 31.12.2003r., sprawozdania finansowego za okres 1.01.- 2.01.2004r, przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania śródrocznego z 2004 roku, badania sprawozdania finansowego - jednostkowego i skonsolidowanego za okres od 1.01 - 31.12.2004r. Ze spółką HLB zawarta została również umowa na dokonanie przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania skonsolidowanego Grupy PBG, na dzień 30 czerwca 2005r.


Podstawa prawna:
RO § 5 ust.1 pkt 23)

Podpis osoby upoważnionej:
Magdalena Eckert

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 0)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.