FB

mobile

Raporty bieżące

64/2010: Zawarcie umowy znaczącej ze spółką zależną PBG Dom

2010-12-22


Zarząd PBG SA  informuje, o powzięciu w dniu 22 grudnia 2010 roku informacji, że łączna wartość transakcji zawartych przez PBG S.A. ze spółką z Grupy Kapitałowej PBG – PBG Dom Sp. z o.o. w okresie od stycznia 2010 (termin przekazania raportu bieżącego 2/2010 w dniu 11.01.2010), przekroczyła wartość umowy znaczącej osiągając kwotę 116.328.078,00 zł.

Zobowiązaniem o najwyższej wartości jest datowana na dzień 22 października 2010 roku Umowa pożyczki, w której PBG S.A pełni funkcję Pożyczkodawcy, na kwotę 27.500.000 zł
Termin spłaty pożyczki upływa 31 grudnia 2011 roku.PBG Dom jako zabezpieczenie umowy wystawiło weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczka oprocentowana została na warunkach rynkowych.

Łączna kwota zawartych umów, uznana została za znaczącą ze względu na kryterium kapitałów własnych PBG SA.  Firma PBG Dom jest spółką zależną od PBG SA.

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 57,23 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.