FB

mobile

Raporty bieżące

63/2010: Nabycie przez PBG S.A. pakietu kontrolnego akcji w spółce AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu

2010-12-22

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 21 grudnia 2010 roku doszło do zawarcia pozasesyjnych transakcji pakietowych na rynku NewConnect, w wyniku których PBG S.A., za łączną kwotę 22.744.640 PLN zł, nabyło 710.770 akcji zwykłych na okaziciela spółki AQUA S.A. z siedzibą w Poznaniu, od osób fizycznych - dotychczasowych akcjonariuszy spółki AQUA S.A.

Nabyte przez PBG S.A. akcje spółki AQUA S.A. stanowią 81,69% jej kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 710.770 głosów, co stanowi 81,69 % w ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu AQUA S.A. Tym samym AQUA S.A. zostaje włączona do Grupy Kapitałowej PBG jako podmiot bezpośrednio zależny od PBG S.A.

AQUA S.A. jest spółka publiczną, notowaną na alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
AQUA S.A. jest wiodącą w rejonie Wielkopolski firmą projektową o wieloletnim doświadczeniu w branży, wyspecjalizowaną w obsłudze dużych inwestycji komunalnych, takich jak  ujęcia i stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, sieci i przepompownie kanalizacyjne, wodociągowe oraz inne  obiekty i infrastruktura związana z drogownictwem. AQUA S.A. świadczy specjalistyczne usługi projektowe w zakresie inżynierii technicznej na terenie całego kraju a jej działalność dotyczy wszystkich faz procesu projektowego.
Dokonana akwizycja wzmocni Grupę Kapitałową w obszarze inżynieringu.
Zarząd PBG S.A. informuje że inwestycja w akcje AQUA S.A. ma charakter długoterminowy  i nie wyklucza się  dalszego inwestowania w akcje Spółki przez PBG S.A.
 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 58,41 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.