FB

mobile

Raporty bieżące

61/2019: Złożenie przez Spółkę wniosków: o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz o uchylenie Układu.

2019-12-19

Zarząd PBG S.A. (dalej „PBG”, „Spółka”), informuje, że w dniu 19 grudnia 2019 roku postanowił o złożeniu przez Spółkę do Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, XI Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych wniosków:

 

 1. o otwarcie postępowania sanacyjnego dla Spółki;
 2. o uchylenie układu zawartego przez Dłużnika z wierzycielami w dniu 05 sierpnia 2015 roku, zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu z dnia 08 października 2015 roku, który to Układ został zawarty w postępowaniu upadłościowym z możliwością zawarcia układu wszczętym na wniosek Dłużnika z dnia 4 czerwca 2012 r. postanowieniem wydanym przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w dniu 13 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia upadłości Dłużnika z możliwością zawarcia układu („Układ”). Sprawa toczyła się pod sygn. akt XI G.Up. 29/12.

Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego złożony przez Spółkę ma na celu dokończenie realizacji planu restrukturyzacji zobowiązań Spółki, ujętego w warunkach Układu, z korzyścią dla wierzycieli PBG i z ich poparciem. Wniosek jest wynikiem sytuacji finansowej, w której znajduje się Spółka, a którą sygnalizowano m.in. w raportach bieżących 13/2019 oraz dotyczących zgromadzeń Obligatariuszy Spółki. Sytuacja ta spowodowana jest znaczącymi opóźnieniami w realizacji programu dezinwestycji majątku PBG oraz trudnościami w uzyskaniu zadowalających przychodów z tytułu sprzedaży majątku i z działalności bieżącej. Wniosek o uchylenie Układu ma charakter techniczny i wynika z przepisów art. 152 Prawa Restrukturyzacyjnego.

Celem działań restrukturyzacyjnych podjętych przez Spółkę jest zawarcie w toku postępowania sanacyjnego z wierzycielami układu o charakterze likwidacyjnym lub quasi-likwidacyjnym, na podstawie którego cały majątek PBG zostanie sprzedany a wierzyciele zostaną zaspokojeni z przychodów ze sprzedaży majątku Spółki. Sprzedaż wg reguł przyjętych w układzie, będzie miała charakter wynikowy (zaspokojenie z przychodów z działalności przedsiębiorstwa).  Układ określi proporcje w jakich poszczególne grupy wierzycieli Spółki będą brały udział w podziale środków pochodzących ze sprzedaży poszczególnych składników majątku.  

Pliki:

raport bieżący 61/2019 (.pdf - 64,72 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
 2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
 6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.