FB

mobile

Raporty bieżące

60/2010: Zawiadomienie AVIVA OFE o zmniejszeniu zaangażowania w akcje PBG S.A.

2010-11-18

Zarząd PBG S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2010 roku otrzymał zawiadomienie o następującej treści:
„Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Art. 69 ust. 1 i ust. 4  Ustawy z  29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Dz. U. z 2005 r. Nr 184 poz. 1539], informujemy, iż w wyniku sprzedaży akcji spółki PBG S.A. („Spółka”) z siedzibą w Wysogotowie k. Poznania, zawartych w dniu 8 listopada 2010 roku, AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK („Aviva OFE”) zmniejszył udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej 5%.
Przed rozliczeniem wyżej wymienionych transakcji na dzień 10 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 932.971 sztuk akcji Spółki, stanowiących blisko 6,53% kapitału zakładowego (wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 932.971 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 5,03% ogólnej liczby głosów.
Po zawarciu i rozliczeniu transakcji, o których mowa powyżej, na dzień 12 listopada 2010 roku Aviva OFE posiadał 875.738 sztuk akcji Spółki, stanowiących 6,13% kapitału zakładowego (liczby wyemitowanych akcji) Spółki i uprawniających do 875.738 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 4,72% ogólnej liczby głosów.”

 

Pliki:

Pełna wersja raportu (.pdf - 141,64 kB)

Newsletter

PBG na Facebook PBG na YouTube

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „Rozporządzeniem”) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PBG SA z siedzibą w Wysogotowie, ul. Skórzewska 35, 62-081 Przeźmierowo.
  2. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres e-mail: polska@pbg-sa.pl /Możesz skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: iodo@gkpbg.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu subskrypcji do newslettera na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu żądania usunięcia z subskrypcji.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby upoważnione przez Administratora tj. pracownicy i współpracownicy, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki oraz dostawcy Administratora, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (miedzy innymi: dostawy usług IT).
  6. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa ich podania uniemożliwia przesłanie Pani/Panu newslettera.
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
  8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.